Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Els processos d'urbanització, modernització i canvis dels nostres sistemes socials presenten nous escenaris socials i culturals altament complexos. També els processos associats a la globalització afecten a tots els àmbits de la nostra societat, plantejant desafiaments a la convivència i produint societats complexes en les diferents ordres, on els canvis poden causar reaccions imprevisibles en les estructures socials.
Aquest nou mosaic social necessita eines i mètodes d'anàlisi que permetin un millor coneixement dels mecanismes del seu funcionament i adaptació a les normes establertes de la convivència humana. L'Antropologia Social i Cultural aporta eines teòriques i metodològiques útils per als i les professionals del Treball Social, que es poden resumir en quatre punts principals:
- El coneixement i la comparació de la diversitat de la conducta, mitjançant l¡estudi comparatiu de les estructures, les relacions i els processos socials d'una extensa gamma de societats.
- La comprensió dels fenòmens socials en termes holístics, marcats per l'entrecreuament de les dimensions de la diversitat cultural i la desigualtat social.
- L'aproximació al punt de vista de l'altre.
- El desenvolupament de la metodologia etnogràfica, que permet un apropament a “altres” formes de concebre el món i d'actuar-hi.
Aquest curs proporciona una preparació teòrica i pràctica dels temes que es conceben com a més rellevants a la societat contemporània, que ajudaran a introduir l'alumnat en les perspectives antropològiques sobre el canvi social i cultural, per ampliar i completar la seva perspectiva com a futurs i futures professionals del Treball Social. Per això es treballaran els conceptes bàsics i principals temàtiques d'estudi de l'Antropologia, tenint en compte la seva vinculació a les principals problemàtiques amb què es trobaran els professionals del Treball Social en el seu futur treball.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

-Conèixer i comprendre de manera crítica els principals aspectes dels desequilibris i desigualtats socials i de poder i dels mecanismes de discriminació i opressió (especialment els derivats de les relacions de gènere, ètniques i culturals).

-Ser capaç d'avaluar la forma en què aquests desequilibris i desigualtats socials (associats, per exemple, amb  la pobresa, la desocupació, la mala salut, la discapacitat, la manca d'educació i altres fonts de desavantatge) impacten en les relacions humanes i generen situacions de necessitat diferencial, malestar, precarietat, vulnerabilitat, segregació, marginació i exclusió i afecten la demanda de treball social.

-Ser capaç d'analitzar i avaluar l'impacte de la desigualtat i la discriminació en el treball amb persones en contextos determinats i en situacions problemàtiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius):
- Conèixer i comprendre de manera crítica els principals aspectes dels desequilibris i les desigualtats socials i de poder, i dels mecanismes de discriminació i opressió (especialment els derivats de les relacions de gènere, ètniques i culturals).
- Ser capaç d'avaluar la manera com aquests desequilibris i desigualtats socials (associats amb, per exemple, la pobresa, la desocupació, la mala salut, la diversitat funcional, la manca d'educació i altres fonts de desavantatge) impacten en les relacions humanes i generen situacions de necessitat diferencial, malestar, precarietat, vulnerabilitat, segregació, marginació i exclusió, i afecten la demanda de Treball Social.
- Ser capaç d'analitzar i avaluar l'impacte de la desigualtat i la discriminació quan es treballa amb persones en contextos determinats i en situacions problemàtiques.
Objectius específics de l'assignatura (Objectius cognitius):
- Conèixer la metodologia i les eines emprades per l'Antropologia Social per a l'estudi de les diverses cultures humanes.
- Conèixer les principals temàtiques d'estudi de l'Antropologia Social, i la seva vinculació amb les societats contemporànies on els treballadors socials desenvolupen la seva feina.
- Conèixer les principals aportacions de l'Antropologia al Treball Social i el seu potencial per a l'estudi de les desigualtats humanes i les situacions complexes a què els treballadors socials han d'enfrontar-se al sea treball.
- Conèixer la manera com la cultura influeix en la conformació de la identitat ètnica, els sistemes de parentiu, les creences religioses, els sistemes de gènere i les migracions contemporànies, estudiant aquests aspectes des de la perspectiva de l'Antropologia Social.

 

 

Dades generals

Codi: 19503
Professor/a responsable:
HURTADO GARCIA, INMACULADA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix