Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRUCTURA SOCIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El descriptor general de l'assignatura és: Processos de formació, desenvolupament i evolució de famílies, grups, organitzacions i comunitats, així com les seves manifestacions i tendències de futur.
L'assignatura Estructura Social, en el perfil professional i en el pla formatiu del Grau s'integra, des d'una perspectiva multidisciplinària, en la formació bàsica transversal per al futur professional del Treball Social, formant una branca específica de coneixements per a la Matèria C2 Estructura, Desigualtat i Exclusió Socials (Sociologia).

L'assignatura, quant a continguts, competències a adquirir com a resultat del procés d'ensenyament-aprenentatge, planificació docent i avaluació de l'adquisició de coneixements i competències, es coordina estretament amb les altres dues assignatures de la Matèria C2 (Sociologia) i de manera transversal, a través de la retroalimentació informativa del procés d'ensenyament-aprenentatge amb les matèries bàsiques C2 (Antropologia), C1 (Psicologia), D1 (Dret) i D2 (Sociologia) amb vista a ampliar les competències, la formació holística i operativa, i la versatilitat del perfil professional del Grau. Amb aquesta assignatura, en coordinació i integració amb la resta de matèries i assignatures (a través dels equips i espais de reflexió de professors implicats en la matèria i/o mòdul creats a aquest efecte i de la utilització d'eines web per a la difusió pública de les planificacions docents), s'ofereix una formació bàsica en ciències socials aplicades. Donat el seu caràcter bàsic, i la centralitat d'adquirir una perspectiva estructural sobre els fenòmens socials sobre els quals es pretenen intervenir des del Treball Social, les competències i coneixements teòrics i procedimentals adquirits, han de ser incorporats quotidianament i a llarg termini en la resta de matèries i assignatures del currículum, per a un adequat acompliment del treball professional a les diverses àrees i perfils previstos en el disseny del títol. L'assignatura facilita referents que doten de continuïtat a l'aprenentatge en assignatures cursades pels estudiants en matèries del primer semestre del primer curs, i valor afegit des d'una aproximació estructural sobre les causes de les problemàtiques socials i no únicament sobre els efectes socials més cridaners, en la resta de l'itinerari formatiu del Grau. Tot això, seguint com a principi bàsic que la formació dels/les trabadores/as socials ha de ser una formació integral que atengui a continguts disciplinessis, competencials i actitudinals per generar professionals que coneguin el mitjà en el qual treballen i siguin capaços d'analitzar-ho críticament per contribuir a prevenir i disminuir les desigualtats socials , explicant i transcendint el context històric dualista del Treball Social i les lluites polítiques i ideològiques origen de l’EDB i dels models d’intervenció ideològicament antagònics (psicològic-individual -perspectiva funcionalista, enfocament terapèutic- i sociològic-comunitari, -perspectiva crítica, participativa-).

En general, la finalitat és visibilitzar allò que és estructuralment silenciat, introduir l’aproximació diacrònica i arribar a identificar dinàmicament les causes estructurals dels problemes, no únicament els efectes més llamatius.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer i comprendre de manera crítica els principals aspectes dels desequilibris i desigualtats socials i de poder i dels mecanismes de discriminació i opressió (especialment els derivats de les relacions econòmiques i de treball, de gènere, ètniques i culturals).

-Conèixer i comprendre de manera crítica els principals aspectes del conflicte social, els mecanismes de poder i autoritat, de dominació, explotació i alienació, i les perspectives de les diverses ciències socials sobre aquests processos i mecanismes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

-Mostra capacitat de reflexió, anàlisi i valoració sobre el Treball Social i el seu significat a les realitats socials, amb perspectiva estructural i amb la selecció de fonts d'informació i les dades científiques rellevants. Sap analitzar situacions-problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del Treball Social en diferents contextos d'aplicació. (XII) (XIV) (XII) (XV)

 

 

- Identifica les causes estructurals dels problemes socials per intervenir estructuralment en la transformació de les seves causes i conseqüències. (I) (IV) (X)

 

- Coneix i aplica els principals conceptes relacionats amb l'estructura social i, específicament, per a l'anàlisi sociodemogràfica del territori. Expressa idees comprensibles de manera oral i escrit. (II) (III) (IV) (VI) (IX)

 

 

Dades generals

Codi: 19502
Professor/a responsable:
GARCIA GARCIA, JOSE TOMAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix