Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El perfil professional del treballador/a social li situa en permanent contacte amb persones, ja siguen afectades per problemes personals i socials, els seus entorns familiars i socioculturals; ja siguen agents polítics, socials, professionals o institucionals, amb els qui haurà de coordinar-se. L'assignatura aporta coneixements bàsics sobre el comportament humà i les seues possibles patologies, dotant a l'alumnat de capacitats per a la detecció, anàlisi i presa de decisions en tots els àmbits anteriorment exposats.
D'altra banda, l'assignatura permetrà a l'estudiant de Treball Social adquirir les competències que li facilitaran en el futur l'establiment de relacions professionals per a la intervenció, interacció, seguiment o suport de persones i grups, així com la valoració de situacions de crisis, especialment personals; la identificació, valoració, prevenció o intervenció en situacions de risc, especialment en l'àmbit de la psicopatologia; el disseny de projectes o la presa de decisions que afecten persones i grups i el coneixement i gestió dels riscos propis de la professió, especialment els relacionats amb l'estrés. Totes elles competències clarament objetivables, generals i específiques del títol. El disseny de les pràctiques i del treball autònom de l'estudiant li permetrà desenvolupar competències informàtiques i comunicacionals, tal com s'estableix en les competències transversals de la Universitat d'Alacant.
L'assignatura aporta una visió general de la Psicologia com a estudi científic del comportament humà. Forma part de la matèria bàsica del grau, denominada Desenvolupament Humà en el Cicle Vital i el Mitjà Social. Transversalment, dona suport a els continguts impartits en un important número de les assignatures que componen el títol, però molt especialment en Psicologia Evolutiva per al Treball Social, Psicologia Social i Anàlisi Psicosocial de Programes i Col·lectius d'Intervenció.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

-Conèixer els processos i elements fonamentals que configuren el comportament humà en el medi social i la relació entre la persona i l'entorn, i les perspectives de les diverses ciències socials sobre aquests.

-És capaç de detectar els conflictes i desajustaments que apareixen en la infància, l'adolescència, la joventut, l'edat adulta i la vellesa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius específics proposats pel professorat


Objectius Cognitius:

 • Identificar i diferenciar els diversos processos psicològics bàsics.
 • Saber relacionar els diferents processos psicològics bàsics.
 • Identificar i relacionar les diferents tendències psicològiques existents.
 • Conéixer l'evolució de les funcions psicològiques pròpies de l'ésser humà i les seues possibles alteracions, incloent la perspectiva de gènere.
 • Distingir la terminologia psicològica i els paradigmes experimentals més representatius dins d'aquest àmbit d'estudi.

 Objectius Instrumentals:

 • Aplicar els coneixements dels processos psicològics en la seua pràctica professional.
 • Diferenciar els procediments d'investigació més utilitzats en l'estudi de la conducta humana en contextos educatius.

Objectius Actitudinals:

 • Apreciar la importància d'analitzar i sintetitzar informació científica.
 • Valorar la utilitat de les estratègies per al treball en grup.
 • Desenvolupar una actitud científica, analítica, crítica i reflexiva.
 • Fomentar actituds positives cap a la investigació.
 • Identificar els biaixos de gènere en la formació de judicis i creences.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19501
Professor/a responsable:
MADRID VALERO, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix