Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Las Prácticas Externas del Grado en Derecho son una asignatura optativa de 6 créditos ECTS que tiene como objetivo permitir al estudiante aplicar sus conocimientos teóricos de la disciplina jurídica a la realidad de una empresa/institución, y de este modo adquirir destrezas que son necesarias para su posterior ejercicio profesional.
Con esta asignatura se pretende ampliar y consolidar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la titulación, así como favorecer el manejo de las herramientas necesarias para la realización de las tareas propias de un titulado en Derecho.
Además, las Prácticas Externas suponen una toma de contacto inicial de los estudiantes con la realidad del mundo laboral a la que posteriormente se tendrán que enfrentar, a la vez que favorecen la necesaria interrelación entre la Universidad y el tejido jurídico-profesional

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprendre a organitzar i planificar el treball en un entorn laboral real.
 • Incrementar l'esperit de col·laboració i treball en equip.
 • Assumir la responsabilitat i l'interés pel treball.
 • Desenvolupar adequadament les competències adquirides al llarg del grau.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Conocer y comprender los aspectos básicos de la práctica profesional en parcelas vinculadas a la administración y despachos profesionales
• Desarrollar la capacidad de decisión e iniciativa
• Adquirir experiencia profesional de trabajo en equipo
• Demostrar capacidad de comunicación, oral y escrita.
• Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas jurídicos concretos

Las Prácticas en Empresa consisten en que el alumno se integre en el ejercicio profesional real y aplique en la práctica los conocimientos y habilidades que ha ido adquiriendo en las distintas asignaturas del Grado.
Las tareas concretas a realizar variarán de acuerdo con el puesto al que se incorpore el estudiante en prácticas. En cualquier caso, estas tareas estarán directamente vinculadas con el asesoramiento jurídico, la gestión administrativa y la tramitación ante instituciones públicas.

 

 

 

Dades generals

Codi: 19044
Professor/a responsable:
ASENSI MERAS, ALTEA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES HISTORICOJURÍDIQUES
  Àrea: DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: CIÈNCIES HISTORICOJURÍDIQUES
  Àrea: DRET ROMÀ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: CIÈNCIES HISTORICOJURÍDIQUES
  Àrea: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUCIONS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,07
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06

Estudis en què s'imparteix