Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA RELACIONS INTERNACIONALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura d'Introducció a les Relacions Internacionals és una matèria optativa que s'imparteix en el segon quadrimestre del quart curs del Grau en Dret. Així mateix, es troba en íntima connexió amb l'assignatura obligatòria de Dret Internacional Públic, que s'imparteix en el primer quadrimestre del tercer curs, per l'Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals. També, amb l'assignatura obligatòria de Dret de la Unió Europea, que s'imparteix en el primer quadrimestre de quart curs, per les Àrees de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals i Dret Constitucional. Persegueix com a finalitat formativa, el coneixement i anàlisi de la societat internacional contemporània, a partir de l'estudi dels actors del sistema internacional, les estructures i processos del sistema internacional, les fractures d'aquest i els principals temes d'objecte de l'actual agenda global (subdesenvolupament, medi ambient, globalització, etc.).

Els coneixements adquirits obrin el camí per a la recerca, l'exercici professional, la carrera diplomàtica o l'accés a diferents llocs de funcionaris públics en l'àmbit de les Organitzacions Internacionals, sobretot les Nacions Unides, la Unió Europea i el Consell d'Europa, per citar solament algunes, davant la creixent necessitat de recursos humans en un món cada vegada més globalitzat i interdependent. Aquest aprenentatge, a més, adquireix un caràcter estratègic si s'encamina cap a una major especialització posterior, aprofitant les noves oportunitats en el camp de la cooperació al desenvolupament, les expectatives de creixent integració regional de caràcter transfronterer i les necessitats d'internacionalització de les empreses, entitats públiques i tot tipus d'organitzacions.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG10 : Capacitat de treballar en un context internacional.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE13 : Capacitat de creació i estructuració normativa.
 • CE16 : Coneixement i utilització dels mètodes i tècniques d'investigació jurídica.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Els objectius principals són iniciar l'alumnat en el coneixement profund i general de les relacions internacionals, des d'una òptica teòrica i forense, a través de l'ús i l'anàlisi d'abundants fonts de coneixement.

-Conèixer amb precisió els conceptes teòrics i metodològics clau. Aquests coneixements bàsics s'han d'obenir amb el suport de fonts bibliogràfiques i documentals actualitzades quant a relacions internacionals contemporànies, tenint en compte les últimes tendències del desenvolupament científic.

-Incorporar coherentment i àmpliament el conjunt de coneixements i instruments metodològics als fenòmens de la vida internacional.

-Saber adaptar els coneixements, les tècniques i els instruments utilitzats a situacions relacionades amb l'objecte d'estudi.

-Utilitzar la terminologia amb la precisió necessària, amb un vocabulari específic en el context de la vida internacional per a incidir en les diferents realitats que tracte.

-Saber incorporar-se constructivament al treball en equip i descobrir el potencial propi.

-Com a competències específiques pensades per a la incorporació al mercat de treball, se subratlla la capacitació per a funcions de gestió i executives en aquells àmbits o sectors en què cal tenir coneixements bàsics sobre relacions internacionals. Aquest és el cas, principalment, dels mitjans de comunicació, els departaments de grans empreses transnacionals, les organitzacions internacionals i les ONG, que exigeixen capacitat d'anàlisi i comprensió de la realitat internacional.

-Es pretén desenvolupar igualment la capacitat d'emetre judicis crítics sobre la realitat internacional i l'habilitat d'aprenentatge autònom per a emprendre estudis posteriors.     

Els coneixements adquirits són complementaris dels que l'alumnat obté amb l'assignatura Dret Internacional Públic, els quals obrin el camí per a la recerca, l'exercici professional, la carrera diplomàtica o l'accés a la funció pública interna i internacional (Nacions Unides, Consell d'Europa, Unió Europea i altres organitzacions internacionals).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. L'adquisició de coneixements bàsics amb el recolze en les fonts bibliogràfiques i documents actualitzats en matèria de Relacions Internacionals, tenint en compte les últimes tendències del desenvolupament científic i tecnològic.
2. Desenvolupar la capacitat d'emetre judicis crítics sobre la societat internacional contemporànea.
3. Potenciar l'habilitat d'aprenentatge autònom per a emprendre estudis posteriors.
4. Desenvolupar la capacitat per a l'acompliment d'estudis de gestió i executius en aquells camps o sectors en els quals resulta necessari comptar amb uns coneixements bàsics sobre Relacions Internacionals. Tal és el cas, principalment, de mitjans de comunicanció, departaments de empreses trasnacionales, Organitzacions Internacionals i ONGs, institucions de diplomàcia pública, que exigisquen capacitat d'anàlisi i compressió de la realitat internacional.

 

 

Dades generals

Codi: 19043
Professor/a responsable:
REQUENA CASANOVA, MILLAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix