Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura Justicia Constitucional e interpretación Constitucional tiene como objeto el estudio del cumplimiento, tutela y aplicación de las normas jurídicas constitucionales y los mecanismos de control y tutela constitucional.
Partiendo del carácter supremo y normativo de la Constitución a la que deben sujetarse todos los poderes del Estado, con esta disciplina el alumnado debe obtener una formación jurídica-constitucional sobre la eficacia de los preceptos constitucionales mediante el control de constitucionalidad de los poderes del Estado, desde el examen o control de la constitucionalidad de las leyes, a la resolución de conflictos entre poderes y órganos del Estado, así como la tutela constitucional de los derechos y libertades, mediante diferentes mecanismos, entre los que se encuentra el Tribunal Constitucional.
Esta asignatura, con ello, contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la interpretación y control constitucionales.
El papel de la asignatura dentro del plan de estudios se articula dentro de los conocimientos del intinerario de derecho público, estando conectada con los demás conocimientos jurídicos del plan de estudios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2020-21

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el sentit i la finalitat de la justícia constitucional.
 • Conèixer i comprendre l'estructura, les funcions i les competències del Tribunal Constitucional espanyol.
 • Conèixer i comprendre els processos constitucionals que es tramiten al Tribunal Constitucional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21


Conocer y comprender el sentido y finalidad de la Justicia Constitucional.
Conocer y comprender la estructura, funciones y competencias del Tribunal Constitucional español.
Conocer y comprender los distintos procesos constitucionales que se tramitan ante el mismo.

 

 

 

Dades generals

Codi: 19038
Professor/a responsable:
TORRES DIAZ, MARIA CONCEPCION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix