Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura se configura como una asignatura optativa de los Estudios de Grado en Derecho, que se oferta en el Itinerario 1 sobre Administración de Justicia, y que se ubica en el cuarto Curso de la Titulación. Tras el estudio de las asignaturas de “Introducción al Derecho Procesal” y “Derecho Procesal” –que incluye una parte de formación sobre el Proceso Civil Declarativo-, la asignatura de “Ejecución Civil y Procesos Civiles Especiales”, como su propio nombre indica, permite un estudio específico y pormenorizado de la fase de Ejecución Forzosa Civil, las medidas cautelares, y de los distintos Procesos Civiles Especiales actualmente vigentes en el ordenamiento procesal civil español.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE8 : Domini de les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia) i capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i en la comunicació de dades.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'assignatura té l'objectiu que l'alumnat conega els aspectes teòrics i pràctics de l'execució civil i dels processos especials o amb especialitats previstos en la LEC. Igualment, es pretén potenciar entre els alumnes l'ús, des d'una perspectiva crítica, de les fonts doctrinals, jurisprudencials i legals essencials per a l'estudi del dret processal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado
Objetivos Cognitivos
-Identificar los principios procesales que rigen la fase de la ejecución forzosa, y distinguir los diversos títulos que permiten la entrada en esta fase
-Explicar y señalar los diversos medios de defensa u oposición que pueden plantearse en el seno de la ejecución
-Distinguir las diversas clases de ejecución, con referencia a las especialidades que se encuentran en determinados ámbitos especiales, como en el caso de las ejecuciones hipotecarias
-Explicar las características del actual sistema de medidas cautelares así como las diversas medidas de esta naturaleza que permiten las normas, y el procedimiento para su adopción
-Distinguir y explicar el sistema legal de procesos civiles especiales que permitan identificarlos con claridad

Objetivos instrumentales
-Comentar resoluciones jurisprudenciales recaídas en cuestiones objeto de la materia
-Simular casos reales sobre la materia especial que hayan de ser resueltos por el alumno
-Debatir sobre el actual sistema de ejecución y procesos civiles especiales a fin de formular propuestas a posibles deficiencias legales

-Objetivos actitudinales
-Valorar la regulación legal de las materias objeto de la asignatura y situarla en el contexto actual de la realidad social y económica
--Reforzar la participación activa de todos los alumnos en las sesiones docentes
-Fomentar la crítica constructiva y la libertad de expresión de forma ordenada

 

 

Dades generals

Codi: 19031
Professor/a responsable:
OCHOA MONZO, VIRTUDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix