Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

"Assimilats els conceptes temàtics que s'estudiaven en primer curs sota la denominació Introducción al Dret Procesal, l'assignatura Derecho Procesal es configura com obligatòria en els estudis de Grau en Dret i Derecho-ADE i s'impartix en el tercer curs d'estes titulacions. Està dissenyada perquè els estudiants adquirisquen una formació elemental i imprescindible sobre els dos processos tipus del sistema judicial espanyol, quals són el PROCÉS CIVIL DECLARATIU, i el PROCÉS PENAL.

Per a este fi, es prendrà coneixement del contingut bàsic de les vigents Lleis d'Enjudiciament Civil i Enjudiciament Criminal, si bé, matèries específiques com la Ejecución Civil i Los Processos Civils Especiales o la relacionada amb La prova en el Procés Penal no seran abordades, quedant el seu tractament inclòs en la programació de dos assignatures optatives oferides en l'Itinerari 1 del Grau (Administració). 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE8 : Domini de les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia) i capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i en la comunicació de dades.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Que l'alumnat conega els diversos procediments civils i penals. L'assignatura té també la finalitat de fomentar entre els alumnes l'ús, des d'una perspectiva crítica, de les fonts doctrinals, jurisprudencials i legals essencials per a l'estudi del dret processal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Que els alumnes coneguen els distints procediments civils i penals.

L'assignatura té també la finalitat de fomentar entre l'alumnat el maneig -des d'una perspectiva crítica- de les fonts doctrinals, jurisprudencials i legals essencials per a l'estudi del Dret Processal.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

*Sobre Procés Civil Declaratiu: 1. Els actes previs al procés: conciliació i diligències preliminars 2. La demanda 3. Les diferents posicions del demandat enfront de la demanda. 4. L'audiència prèvia amb les seues distintes finalitats. 5. El juí oral. 6. La prova civil. 7. La conclusió del procés: la sentència i les terminacions anormals del procés. *Sobre règim dels Recursos enfront de les resolucions judicials dictades en l'orde jurisdiccional civil: 1. La teoria general dels recursos 2. La tipologia de recursos 3. Els efectes dels recursos 4. Procediment per a desenrotllar cada un dels recursos

*Sobre el Procés Penal:

1. Els principis del procés penal i els dels diferents procediments a través de què aquell puga instrumentar-se. 2. L'estatut jurídic de les parts intervinents en el procés penal. 3. Les funcions bàsiques dels col·laboradors necessaris en la Justícia Penal; en especial, les relatives a la policia judicial i l'abast de la seua intervenció en el procés penal. 4. La teoria constitucional de la limitabilidad dels drets fonamentals en el desenrotllament de la investigació penal i la construcció jurídica de la prova il·lícita o prohibida. 5. La teoria de les mesures cautelars aplicada al procés penal, i així, l'estudi de les de caràcter o naturalesa tant personal com real. 6. El desenrotllament de les fases intermèdia i de juí oral, en tot tipus de processos penals

*Sobre règim dels Recursos enfront de les resolucions judicials dictades en l'orde jurisdiccional penal:

1. La tipologia de recursos 2. Els efectes dels recurs; 3. Procediment per al desenrotllament de cada un d'ells. 

 

 

Dades generals

Codi: 19021
Professor/a responsable:
FUNES BELTRAN, TAMARA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,70
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 2,7
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix