Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

En la asignatura de Constitución y sistema de fuentes se explica y estudia, en primer lugar, la historia del constitucionalismo y la historia del constitucionalismo español, para abordar, en un segundo bloque de contenidos, la Constitución como norma jurídica y el sistema de fuentes en ella dispuesto, así como los principios estructurales del ordenamiento jurídico. Con esta disciplina el alumnado debe obtener una formación jurídico-constitucional básica de los fundamentos constitucionales del ordenamiento español y de la aplicación del sistema de fuentes en el Estado social y democrático de Derecho. Esta asignatura, con ello, contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la base de todo el ordenamiento jurídico. El papel de la asignatura dentro del plan de estudios se articula dentro de los conocimientos básicos, estando conectada con los demás conocimientos jurídicos del plan de estudios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2014-15

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el procés de la transició política i el procés constituent.
 • Conèixer i comprendre l'ordenament jurídic i els seus principis estructurals.
 • Conèixer i comprendre la constitució com a norma jurídica i els valors superiors de l'ordenament.
 • Conèixer i comprendre les fonts del dret.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Conocer y comprender la teoría general del Estado y de la Constitución. Y, por lo que se refiere al ordenamiento español:

Conocer y comprender el proceso de la transición política y el proceso constituyente.
Conocer y comprender el ordenamiento jurídico y sus principios estructurales.
Conocer y comprender la constitución como norma jurídica y los valores superiores del ordenamiento.
Conocer y comprender las fuentes del derecho.

 

 

Dades generals

Codi: 19000
Professor/a responsable:
ESQUEMBRE CERDA, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix