Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Psicópatas y Asesinos Múltiples ofrece una respuesta científica, sistemática y estructurada al enorme interés que ha despertado la figura del psicópata en la Psicología Criminológica contemporánea, como consecuencia de la destructividad (potencial y manifiesta) que caracteriza la conducta de algunos psicópatas y multicidas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE4 : Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Abordar, des d'un punt de vista científic, els interrogants quant a la natura, el concepte, el diagnòstic, el pronòstic i la intervenció amb els delinqüents psicòpates i els homicides violents.
 • Analitzar els determinants psicològics (cognitius, afectius, psicobiològics i conductuals) que expliquen el comportament dels psicòpates i els assassins múltiples.
 • Examinar els principals instruments i les tècniques de l'avaluació psicològica del comportament psicopàtic i homicida.
 • Conèixer l'eficàcia de les diverses intervencions i els tractaments aplicats a la rehabilitació i reinserció dels delinqüents psicòpates i assassins múltiples.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

La asignatura Psicópatas y Asesinos Múltiples tiene como propósito principal describir y analizar los principales resultados y conclusiones de la investigación psicocriminológica sobre el funcionamiento del cerebro de los psicópatas, así como los instrumentos de medida que son más utilizados en evaluación psicopática y el relevante papel que juegan las emociones en el comportamiento psicopático y violento en general. Para profundizar en la naturaleza, las causas y el alcance de la psicopatía, la asignatura establece un temario que pone énfasis en el impacto que la psicopatía y el asesinato múltiple produce en la comunidad social, como forma extrema de comportamiento violento, profundizando en la sinergia que se produce entre ambos. Para finalizar, la asignatura Psicópatas y Asesinos Múltiples introduce el análisis y reflexión sobre la plasticidad de la denominada psicopatía social y de cuello blanco, como nuevas formas emergentes de manifestación del trastorno en entornos sociales normalizados y estructuras organizativas y de poder.

 

 

Dades generals

Codi: 18545
Professor/a responsable:
HERNANDEZ RAMOS, CARMELO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix