Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Profiling: Perfil Psicológico del Delincuente proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios para aprender y  comprender, desde su rol profesional de criminólogos/as, la aplicación del profiling como técnica forense en la investigación criminal.

Los estudiantes dispondrán, con el aprendizaje de las técnicas científicas del perfil criminológico, una mayor orientación de la evaluación de las actuaciones criminales que nos aportan indicios, rasgos y estilos para comprender los pensamientos, actitudes y comportamientos que ayudarán a comprender mejor los motivos internos que les han llevado a cometer delitos y sus reacciones ante los factores situacionales y ambientales que se han producido.

Este conjunto de conocimientos son utilizados en la enseñanza de la criminología para facilitar a los estudiantes distintas destrezas y competencias, tales como: elaboración de perfiles de casos criminales no resueltos, la utilización del perfilado en la investigación delictiva, y la aplicación de los conocimientos adquiridos en la elaboración de perfiles criminales a otros ámbitos crimino-victimológicos.

La adquisición y comprensión de estos conocimientos permitirá al estudiante completar las competencias trabajadas en otras asignaturas del Grado en Criminología como son Psicología Criminal, Medicina Legal y Ciencias Forenses, Criminología Aplicada, Policía Científica y Laboratorio Forense y Psicópatas y Asesinos Múltiples.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE4 : Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments teòrics i metodològics del profiling.
 • Saber aplicar el profiling com a tècnica forense en la investigació criminal.
 • Capacitar els alumnes en l'elaboració de perfils de casos criminals no resolts.
 • Analitzar l'eficàcia de la utilització del perfilat en la investigació delictiva.
 • Aplicar els coneixements adquirits en l'elaboració de perfils criminals a altres àmbits criminovictimològics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Conocer los aspectos fundamentales sobre la técnica del perfil criminológico, como recurso de investigación criminológica y criminal.
 • Conocer los fundamentos y aplicaciones de la técnica del “profiling” y los diferentes tipos de perfiles criminológicos existentes (escena del crimen, perfil psicológico, victimología, autopsia psicológica y perfil geográfico) y conocer la influencia de los roles de género.
 • Aprender a aplicar el Perfil Psico-Criminal de los Multicidas y en agresores/as sexuales seriales.
 • Analizar la perspectiva de género en  el profiling como técnica forense en la investigación criminal.

 

 

 

Dades generals

Codi: 18543
Professor/a responsable:
ALBALADEJO BLAZQUEZ, NATALIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix