Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El marco normativo de la Seguridad Privada en España

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'àmbit, la funció i la justificació de la deontologia professional.
 • Comprendre els deures de les professions criminològiques a la llum dels valors jurídics fonamentals: la llibertat, la justícia i la igualtat.
 • Comprendre les exigències del principi de dignitat en l'activitats relacionades amb l'àmbit criminològic i el sentit ètic de la investigació, tant pública com privada.
 • Aplicar les concepcions de la justícia a l'anàlisi de problemes propis de l'àmbit criminològic.
 • Conèixer els límits de l'ocupació de la força i les seues condicions de racionalitat i justificació.
 • Conèixer i comprendre els principis bàsics de comportament referits a les professions criminològiques.
 • Formar-se una opinió sobre alguns dels problemes d'ètica pràctica relacionats amb l'àmbit criminològic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Conocer el ámbito, la función y la justificación de la deontología profesional.
- Comprender los derechos y deberes de los profesionales de la seguridad privada a la luz de los valores jurídicos fundamentales consagrados en la Constitución.

- Comprender las exigencias del principio de dignidad en la actividades relacionadas con el ámbito criminológico yel sentido ético de la investigación, tanto pública como privada.

- Aplicar las concepciones de la justicia al análisis de problemas propios del ámbito criminológico.
- Conocer los límites del empleo de la fuerza y sus condiciones de racionalidad y justificación.
- Conocer y comprender los principios básicos de comportamiento vinculados a la investigación privada y pública en el marco de la legislación española.
- Formarse una opinión sobre algunos de los problemas de Ética Práctica relacionados con el ámbito de la investigación privada

 

 

Dades generals

Codi: 18542
Professor/a responsable:
RODENAS CALATAYUD, ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix