Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El conocimiento de los efectos que las drogas de abuso o las drogas con acciones terapeúticas tienen sobre la conducta del individuo, que pueden conducirle a un comportamiento violento, complementa la formación del especialista en criminología para la evaluación de la incidencia delictiva de una población determinada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.1 : Capacitat de comunicació en idioma estranger.
 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els aspectes bàsics de la farmacologia.
 • Conèixer el mecanisme d'acció dels fàrmacs en l'organisme.
 • Conèixer la relació entre la dosi de fàrmac i la durada o intensitat de l'efecte.
 • Conèixer el mecanisme i expressió dels efectes adversos dels medicaments.
 • Conèixer els mecanismes d'addicció a fàrmacs: dependència física i dependència psíquica. Ús social de fàrmacs d'abús.
 • Conèixer les interaccions que produeixen els fàrmacs quan es combinen entre si o amb altres substàncies que afecten el sistema nerviós central.
 • Conèixer els principals grups de fàrmacs que poden afectar  l'autocontrol de l'individu.
 • Conèixer els principals grups farmacològics amb possible ús homicida o suïcida.
 • Ser capaç de descriure la cinètica i el comportament dels fàrmacs en l'organisme.
 • Conèixer les bases farmacològiques de les reaccions adverses dels medicaments.
 • Conèixer els símptomes conductuals associats a l'ús de fàrmacs aïllats o associats a altres substàncies.
 • Ser capaç d'identificar els fármacs que modifiquen la conducta i les modificacions conductuals característiques de cada fàrmac.
 • Ser capaç de manejar fonts bibliogràfiques relacionades amb la farmacologia en espanyol i anglès.
 • Ser capaç de localitzar i manejar dades mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
 • Identificar pautes socials en el consum de fàrmacs d'abús en col·lectius específics, mitjançant l'exploració de xarxes socials i altres recursos web 2.0.
 • Ser capaç d'elaborar informes i comunicar els resultats científics en diferents àmbits.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer las bases científicas sobre la acción, efectos, reacciones adversas e interacciones de los fármacos

Conocer los grupos farmacológicos que pueden alterar la conducta del individuo

Conocer las drogas “ilegales” y sus acciones sobre el organismo

Conocer las fuentes de información adecuada y aprender a manejar la bibliografía básica de referencia

 

 

Dades generals

Codi: 18541
Professor/a responsable:
PALMERO CABEZAS, MARIA MERCEDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: FARMACOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix