Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Entomología Forense es una asignatura optativa que se imparte durante el segundo semestre del cuarto curso del Grado de Criminología.

 

La Entomología Forense constituye junto con la asignatura Policia Científica y Laboratorio Forense y Medicina Legal y Ciencias Forenses, uno de los pilares básicos en las investigaciones forenses actuales. El objetivo fundamental de la asignatura es ofrecer al alumnado una visión general de las evidencias entomológicas, con el fin de que conozca los principales grupos de artrópodos, así como las características básicas de su morfología y biología que aportan información para esclarecer casos legales. La asignatura se centrará en el estudio de los insectos de importancia forense en el ambito urbano, industrial y criminal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.1 : Capacitat de comunicació en idioma estranger.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudiar els conceptes bàsics de l'entomologia forense no solament en la seua dimensió teòrica sinó també des d'una perspectiva pràctica.
 • Analitzar i interpretar els cicles biològics dels artròpodes presents en l'antropobiocenosi.
 • Aprendre a utilitzar la bibliografia bàsica de referència per a obtenir els coneixements necessaris a partir de l'estudi contrastat de diverses fonts.
 • Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar els resultats derivats de premisses de tipus forense.
 • Familiaritzar-se amb els termes i conceptes biològics, fent-ne un ús apropiat en l'àmbit forense.
 • Reconèixer els principals grups d'insectes i altres artròpodes amb importància medicolegal, urbana i comercial industrial.
 • Ser capaç de projectar els coneixements adquirits conforme la realitat social i jurídica espanyola.
 • Conèixer les repercussions de tipus civil i penal relacionades amb l'aplicació de l'entomologia forense en l'àmbit nacional i internacional.
 • Analitzar i avaluar el potencial dels artròpodes en els diferents àmbits d'aplicació de l'entomologia forense.
 • Obtenir, manejar, conservar i processar espècimens per a la seua utilització com evidencies forenses.
 • Ser capaç d'expressar els seus coneixements per a emetre correctament informes forenses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

-. Adquirir y utilizar un correcto vocabulario científico que permita expresar con rigor los principales conceptos biológicos.

-. Reconocer los distintos niveles de clasificación de los artrópodos y aplicarlos a las evidencias entomológicas

-. Reconocer organismos e interpretar la diversidad de especies en los diferentes ámbitos de aplicación de la Entomología Forense

-. Entender las funciones vitales de los artrópodos e identificar el papel que desempeñan en relación con un caso legal.

-. Conocer los principales grupos de artrópodos.

-. Comprender la importancia de los artrópodos y su importancia forense

 

 

Dades generals

Codi: 18538
Professor/a responsable:
MARTINEZ SANCHEZ, ANA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix