Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENTOMOLOGIA FORENSE

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.1 : Capacitat de comunicació en idioma estranger.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudiar els conceptes bàsics de l'entomologia forense no solament en la seua dimensió teòrica sinó també des d'una perspectiva pràctica.
 • Analitzar i interpretar els cicles biològics dels artròpodes presents en l'antropobiocenosi.
 • Aprendre a utilitzar la bibliografia bàsica de referència per a obtenir els coneixements necessaris a partir de l'estudi contrastat de diverses fonts.
 • Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar els resultats derivats de premisses de tipus forense.
 • Familiaritzar-se amb els termes i conceptes biològics, fent-ne un ús apropiat en l'àmbit forense.
 • Reconèixer els principals grups d'insectes i altres artròpodes amb importància medicolegal, urbana i comercial industrial.
 • Ser capaç de projectar els coneixements adquirits conforme la realitat social i jurídica espanyola.
 • Conèixer les repercussions de tipus civil i penal relacionades amb l'aplicació de l'entomologia forense en l'àmbit nacional i internacional.
 • Analitzar i avaluar el potencial dels artròpodes en els diferents àmbits d'aplicació de l'entomologia forense.
 • Obtenir, manejar, conservar i processar espècimens per a la seua utilització com evidencies forenses.
 • Ser capaç d'expressar els seus coneixements per a emetre correctament informes forenses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 18538
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix