Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Estudiar de manera científica la delincuencia implica poder medirla. Con la asignatura de Técnicas de Investigación Cualitativa y Cuantitativa se busca que el alumnado disponga de las competencias cognitivas y procedimentales que le permitan superar las dificultades epistemológicas, metodológicas y técnicas inherentes en procesos de evaluación de, en general, la delincuencia. Estos son: el delito no es un concepto simple en tanto que está sujeto a su definición normativa (variable según el tiempo y el lugar); el delito es un concepto, hecho, multidimensionalidad pues incluye comportamientos y fenómenos muy dispares; en muchas ocasiones es complejo y dificultoso acceder a datos (cualitativos o cuantitativos) sobre el delito ya que, a menudo, es un fenómeno o conducta que permanece oculta o se oculta; no hay unificación en las fuentes de datos contando, pues, información parcial del fenómeno e, incluso, distante.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar el mètode científic en l'estudi i anàlisi del fenomen criminal. 
 • Dissenyar un projecte d'investigació del fenomen criminal.
 • Aplicar les tècniques d'investigació quantitatives i qualitatives en els processos de recollida d'informació del fenomen criminal.
 • Aplicar l'estadística informàtica en fonts documentals primàries i secundàries.
 • Analitzar críticament els resultats obtinguts d'una investigació.
 • Preparar informes analítics del fenomen criminal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Con la asignatura Técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas se pretende acercar al alumno al método científico y, en concreto, cómo éste se viene aplicando al estudio y análisis del fenómeno delictivo. Con esta finalidad, y tras la presentación del propio método científico, el curso se ha estructurado en torno a la exposición de aquellas técnicas de investigación más al uso en Criminología. Para cada una de ellas se expondrá su finalidad, características y particularidades, desarrollo, ventajas y limitaciones.

 

 

Dades generals

Codi: 18512
Professor/a responsable:
MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix