Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA és l'única assignatura de la matèria bàsica 'Estadística' inclosa en el grau de CRIMINOLOGIA. És una assignatura de duració quatrimestral que s'imparteix en el segon quatrimestre del primer curs del grau de CRIMINOLOGIA.

La finalitat principal d'aquesta assignatura és familiaritzar a l'estudiant amb les eines bàsiques de l'anàlisi exploratòri de dades i la seua explicació a l'àmbit de la criminologia, de forma que siguen capaços d'organitzar, representar, analitzar i resumir un conjunt de dades utilizant els métodes gràfics i numèrics més adients per a cada tipus de situació, així com interpretar rigorosament els resultats obtinguts.

Es pretén que el futur criminòleg siga capaç de reconèixer un problema estadístic ben definit i i les eines estadístiques necessàries per a resoldre-lo directament, o bé ser capaç d'interaccionar amb eficàcia amb un professional de l'estadística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'objectiu fonamental de l'assignatura és familiaritzar l'alumnat amb les eines estadístiques bàsiques de l'anàlisi exploratòria de dades i la seua aplicació en l'àmbit de la criminologia, de manera que els estudiants siguen capaços d'organitzar, representar, analitzar i resumir un conjunt de dades usant els mètodes gràfics i numèrics més apropiats per a cada tipus de situació, a més d'interpretar rigorosament els resultats obtinguts. En aquest sentit, es pretén desenvolupar en l'estudiant la capacitat per a reconèixer un problema estadístic ben definit i proporcionar uns coneixements mínims de les eines estadístiques necessàries per a, segons la dificultat, resoldre directament el problema o ser capaç d'interaccionar amb eficàcia amb un professional de l'estadística.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

L'objectiu fonamental de l'assignatura és familiaritzar l'alumne amb les eines estadístiques bàsiques de l'anàlisi exploratòria de dades i la seua aplicació en l'àmbit de la criminologia, de manera que els estudiants siguen capaços d'organitzar, representar, analitzar i resumir un conjunt de dades usant els mètodes gràfics i numèrics més apropiats per a cada tipus de situació, així com interpretar de forma rigorosa els resultats obtinguts. En aquest sentit, es pretén desenvolupar en l'estudiant la capacitat per a reconèixer un problema estadístic ben definit i proporcionar uns coneixements mínims de les eines estadístiques necessàries per a, depenent de la seua dificultat, resoldre directament el problema, o bé ser capaç d'interaccionar amb eficàcia amb un professional de l'estadística.

Propòsits didàctics bàsics

 1. Adquisició i destresa en el maneig de les ferramentes estadístiques bàsiques de l'anàlisi exploradora de dades.
 2. Aplicació de les ferramentes estadístiques bàsiques en els àmbits d'aplicació corresponents.
 3. Aptitud per al raonament i la interpretació dels resultats estadístics.
 4. Identificació i comprensió de problemes estadístics definits.
 5. Maneig d'un vocabulari correcte de termes específics i un registre escrit adequat.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 18508
Professor/a responsable:
GANDIA TORTOSA, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix