Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

La asignatura “INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA” corresponde al Área de Ciencia Política y de la Administración, Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, de la Universidad de Alicante. “INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA” (Formación Básica de Primer Curso, Segundo Semestre, del Grado en CRIMINOLOGÍA). 6 créditos ETCS. Presencialidad: 40%.

 6 créditos ECTS (60 horas presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del alumno).

Actividades formativas en créditos 6 ECTS, de los cuales el 40 % (2,4 ETCS) son presenciales conforme a la siguiente distribución: 1,8 ECTS de Teoría, que se dedican al aprendizaje de los contenidos teóricos fundamentales a partir de la impartición de la lección magistral pero también participativa; y 0,6 ECTS de la parte práctica, que se dedicarán a la resolución de problemas basados en situaciones reales relacionadas con las materias tratadas en clase.


 

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les teories sobre la democràcia.
 • Identificar els components del sistema polític i entendre les relacions entre els components d'un sistema polític.
 • Interrelacionar els sistemes polítics i administratius amb el context social i econòmic.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi sobre la realitat política.
 • Capacitat de gestió de la informació política.
 • Raonament crític sobre la realitat política.
 • Introducció a les teories sobre el poder, l'autoritat, la ciutadania política i l'estat.
 • Formes d'organització política.
 • Capacitats per a identificar processos de consens, negociació i conflicte polític. 
 • Operar amb dades d'investigació quantitatius i qualitatius per a l'anàlisi política.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

 

En este ámbito, objetivo fundamental es cumplir los criterios formativos definidos en las competencias de la asignatura. De esta manera, se tenderá a proporcionar conocimientos sólidos y críticos, a un tiempo, de las bases introductorias del Área de Ciencia Política y de la Administración como fundamento para la adecuada formación de graduados en Criminología. De esta forma, el alumno podrá acrecentar sus herramientas de análisis para comprender y estudiar los procesos políticos y sociales.

Entre los objetivos instrumentales de la asignatura figuran la capacidad de argumentar y debatir sobre formulaciones teórico/prácticas, que afecten al ámbito de estudio de la materia. Construir un conjunto de argumentos teóricos, aplicándolo a casos específicos, así como la correcta definición de ideas y hechos, expresados oralmente y/o por escrito, son igualmente objetivos instrumentales.

El análisis y escrutinio de la información recibida, el fomento de una actitud intelectualmente crítica que fomente la profundización de los temas, el debate formativo y argumentativo, tienen por objeto la comprensión y, en su caso, la mutua aceptación de posiciones diferentes. La capacidad de discernimiento sobre la calidad intelectual de una formulación, así como la tolerancia para valorar lo ajeno comporta asimismo un significativo objetivo actitudinal: el aprecio del trabajo ajeno, el incremento de la cooperación entre alumnos, mediante técnicas de colaboración y de participación que, a la postre, permitan el desarrollo igualmente pertinente del sentido de solidaridad –y de responsabilidad- en una comunidad de estudiantes.

 

 

Dades generals

Codi: 18507
Professor/a responsable:
MENENDEZ ALZAMORA, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix