Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONSTITUCIÓ: EL SISTEMA DE DRETS I LLIBERTATS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Con esta asignatura el alumnado debe obtener una formación jurídico-constitucional básica de los fundamentos constitucionales del ordenamiento español y del funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado social y democrático de Derecho. Asimismo, debe conocer las principales instituciones del Estado, los principios estructurales del ordenamiento jurídico, así como especialmente el sistema de derechos y libertades y sus garantías constitucionalmente establecidas. Esta asignatura, con ello, contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la base de todo el ordenamiento jurídico. El papel de la asignatura dentro del plan de estudios se articula dentro de los conocimientos básicos, estando conectada con los demás conocimientos jurídicos del plan de estudios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre la constitució com a norma jurídica fonamental (valors superiors de l'ordenament jurídic, drets i llibertats fonamentals, garanties).
 • Conèixer i comprendre l'estructura de l'ordenament jurídic i els seus principis estructurals.
 • Conèixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució espanyola.
 • Conèixer i comprendre el sistema de les garanties dels drets constitucionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

 • Aplicar el ordenamiento jurídico constitucional y su sistema de fuentes.
 • Utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo.
 • Definir las instituciones del Estado y su sistema de relaciones.
 • Diferenciar los tipos de derechos y deberes constitucionales.
 • Conocer los mecanismos de garantía jurisdiccional de los derechos y libertades
 • Resolver supuestos prácticos mediante el análisis crítico de la jurisprudencia y la doctrina científica.
 • Disponer de una visión crítica del sistema constitucional.
 • Adquisición de valores éticos relacionados con la asignatura.

 

 

Dades generals

Codi: 18505
Professor/a responsable:
ESQUEMBRE CERDA, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix