Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

6 créditos ECTS (60 horas presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del alumno).

Actividades formativas en créditos 6 ECTS, de los cuales el 40 % (2,4 ETCS) son presenciales conforme a la siguiente distribución: 1,8 ECTS de Teoría, que se dedican al aprendizaje de los contenidos teóricos fundamentales a partir de la impartición de la lección magistral pero también participativa; y 0,6 ECTS de la parte práctica, que se dedicarán a la resolución de problemas basados en situaciones reales relacionadas con las materias tratadas en clase.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG3 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació en al gestió pública.
 • CG5 : Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic.
 • CG6 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG7 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG8 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG9 : Capacitat de treballar en un context internacional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacidad para conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar integrada, sistemática y completa en la administración y gestión pública.
 • CE3 : Capacidad para identificar, entender e interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto social y económico y en los procesos de cambio administrativo.
 • CE4 : Capacidad para comprender la planificación y la gestión administrativa de las políticas públicas y de las diversas técnicas de gestión pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les teories sobre la democràcia. Indicar els components del sistema polític i entendre les relacions entre els components d'un sistema polític.
 • Interrelacionar els sistemes polítics i adminstratius amb el context social i econòmic.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi sobre la realitat política.
 • Capacitat de gestió de la informació política. Adopció d'un raonament crític sobre la realitat política.
 • Comprendre les teories sobre el poder, l'autoritat, la ciutadania política i l'estat, i les formes d'organització política.
 • Capacitats per a indentificar i assumir processos de consens, negociació i conflicte polític.
 • Aptitud per a operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives per a l'anàlisi política.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 18006
Professor/a responsable:
SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix