Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA I PRÀCTICA DEL CONDICIONAMENT FÍSIC AMB JOVES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se considera Acondicionamiento Físico al desarrollo intencionado de las cualidades o capacidades físicas tanto a nivel competitivo como a nivel formativo y lúdico. Por ello, esta asignatura se centra en estas cualidades físicas básicas (resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad), su evolución, factores entrenables y no entrenables en las etapas de infantil y primaria, efectos del trabajo físico en relación con la salud y aplicación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Educación Física

 • M-EF-01 : Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar el acondicionamiento físico y prescribir ejercicios correctivos.
 • M-EF-02 : Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el conocimiento y control del cuerpo en el ejercicio físico.
 • M-EF-06 : Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos para evaluar el acondicionamiento físico con alumnos en los distintos niveles del currículo.

 

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Educación Física

 • M-EF-01 : Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar el acondicionamiento físico y prescribir ejercicios correctivos.
 • M-EF-02 : Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el conocimiento y control del cuerpo en el ejercicio físico.
 • M-EF-06 : Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos para evaluar el acondicionamiento físico con alumnos en los distintos niveles del currículo.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i desenvolupar les teories sobre el condicionament físic.
 • Planificar els principis esportius del condicionament físic.
 • Controlar els principis de càrrega del condicionament físic en funció de l'edat de l'alumne.
 • Desenvolupar programes i projectes que ajuden a la millora del condicionament físic.
 • Desenvolupar programes i projectes que ajuden al desenvolupament i adquisició d'uns hàbits de vida saludable.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer los autores más relevantes que han posibilitado el desarrollo de la teoría y la práctica del acondicionamiento y discernir las razones que justifican este área de conocimiento.
 • Definir el concepto de preparación física y mostrar la relación que presenta con el resto de las preparaciones que forman el sistema de entrenamiento deportivo.
 • Diferenciar los factores entrenables de los no entrenables, estableciendo su fundamento biológico o psicológico.
 • Definir las posibles causas que pueden originar la fatiga física en el entrenamiento.
 • Conocer y utilizar los conocimientos sobre los fundamentos y principios para la mejora del acondicionamiento físico orientado a la salud y el rendimiento de los alumnos y/o deportistas.
 • Conocer y comprender los factores y parámetros que condicionan el rendimiento deportivo.
 • Conocer los objetivos del entrenamiento aplicados al contexto escolar, al rendimiento deportivo, a la salud y al contexto social.
 • Conocer las leyes que rigen los procesos de adaptación y aplicarlas al contexto escolar.
 • Conocer los principios de estructuración del entrenamiento deportivo y aplicarlos al contexto escolar.
 • Conocer los conceptos básicos sobre la dinámica de los esfuerzos y su aplicación al contexto escolar.
 • Definir correctamente las cualidades físicas, diferenciando cada una de ellas y sus distintas variantes.
 • Definir correctamente conceptos básicos de teoría del entrenamiento como condición física, esfuerzo, ciclo, umbral y supercompensación.
 • Describir los principios básicos del entrenamiento, pudiendo diferenciar claramente cuáles son los que requieren de mayor consideración para el trabajo con niños.
 • Mostrar la importancia de los componentes de la carga de entrenamiento (volumen, intensidad y descanso), y las repercusiones que una mala dosificación puede originar en la salud y rendimiento de la persona.
 • Conocer la forma en que el organismo del escolar responde a la práctica de actividad física y las consecuencias metodológicas que ello conlleva.
 • Conocer las repercusiones que tiene el ejercicio físico sobre la salud.

 

 

Dades generals

Codi: 17813
Professor/a responsable:
SILVESTRE GARCIA, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix