Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
USUARI INDEPENDENT D'ANGLÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Práctica y desarrollo de la competencia comunicativa  en el nivel Usuario Independiente B2.

El foco de esta asignatura está en la comunicación oral y escrita en situaciones docentes y académicas, considerando los requisitos y  necesidades comunicativas del futuro profesorado de lengua inglesa, y en lengua inglesa, en la escuela primaria.

Se parte del supuesto de que el alumno que se matricule en esta asignatura optativa ya posee un nivel B1 consolidado y efectivo en las cuatro destrezas comunicativas, gramática y vocabulario en lengua inglesa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Lengua extranjera: Inglés

 • M-ING-05 : Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

 

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Lengua extranjera: Inglés

 • M-ING-05 : Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre textos extensos, ben organitzats i lingüísticament complexos que tracten de temes tant concrets com a abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguen dins del propi camp d'especialització de l'usuari, en una varietat de llengua estàndard, articulats a velocitat normal, i fins i tot quan les condicions acústiques no siguen bones.
 • Comprendre i identificar les idees principals i seguir les línies argumentals complexes de textos orals emesos per mitjans audiovisuals referits a temes coneguts, d'actualitat o més específics, i en una llengua estàndard, articulats a velocitat normal i amb possibles repeticions.
 • Produir textos clars i detallats, ben organitzats i adequats a l'interlocutor i propòsit comunicatiu, sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals, actuals o relacionats amb la pròpia especialitat, indicant els avantatges i els inconvenients de les diferents opcions, presentant línies argumentals complexes, i amb una correcció i fluïdesa espontànies, i acompanyats d'una pronunciació i entonació clares i naturals.
 • Participar activament en converses extenses, fins i tot en un ambient amb sorolls, desembolicant-se amb un grau de correcció, fluïdesa i naturalitat que permeta que la comunicació es realitze sense esforç per part del parlant i els seus interlocutors, encara que aquell encara cometa errors esporàdics.
 • Llegir i comprendre amb un alt grau d'independència textos extensos i complexos, adaptant l'estil i la velocitat de lectura als diferents textos i finalitats i utilitzant fonts de referència apropiades de forma selectiva, i comptar amb un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tinga alguna dificultat amb expressions poc freqüents.
 • Escriure textos clars i detallats, i ben cohesionats, sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els propis interessos i especialitat, o sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals, indicant els avantatges i els inconvenients de les diferents opcions, o sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts, i amb un repertori lingüístic ampli, un alt control dels recursos lingüístics, i una correcció, precisió i fluïdesa més naturals.
 • Comprendre i escriure textos clars i ben cohesionats, sobre temes generals o relacionats amb l'interès personal, i en els quals es demana o transmet informació; es proposen motius que recolzen o refutan un punt de vista concret; o es destaca la importància de determinats fets i experiències, i amb una correcció, precisió i fluïdesa naturals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Desarrollar y afianzar  el nivel de Usuario Independiente B2. Para ello se tendrá que practicar lo siguiente:

- Compresión lectora: Comprender textos extensos y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos y académicos.

- Comprensión oral: Comprender e identificar las ideas principales y seguir las líneas argumentales complejas de textos orales emitidos por medios audiovisuales referidos a temas generales o más específicos;  seguir las explicaciones del profesorado sobre temas académicos.

- Producción oral: Presentar información y opinión  mediante textos orales claros, cohesionados, organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, tales como la presentación académica, la narración o la lectura en alto. 

- Interacción oral: Participar activamente en interacciones orales, desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad. En particular, se practicará la interacción oral entre docente y alumnado en el aula de primaria. 

- Producción escrita:  Producir textos claros y detallados, cohesionados,  organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales  o relacionados con la propia especialidad.

- Aprendizaje independiente y autoevaluación:  Movilizar los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje y autoevaluación. Como actividad independiente, el alumnado trabajará y consultará, en todo momento y mientras prepara o revisa las actividades orales y escritas, libros y materiales online sobre fonología, gramática y léxico (diccionarios), con el objeto de identificar sus errores habituales y prevenirlos, así como adquirir nuevas formas lingüísticas (pronunciación, grámatica, vocabulario). 
 

 

Dades generals

Codi: 17811
Professor/a responsable:
STOLL DOUGALL, PAMELA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix