Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRAMATITZACIÓ I TEATRE EN L'AULA (CASTELLÀ)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura optativa  se inscribe en el marco general  de la reflexión didáctica  en la enseñanza de la comunicación oral y escrita tanto en infantil como en primaria a partir de las opciones que nos ofrece  el teatro y la dramatización en el espacio del aula.

Se trata de explicitar opciones y posibilidades didácticas del tatro y sus variantes, como instrumentos de actuación estratégica para conseguir objetivos específicos del área en relación con el desarrollo de la competencia comunicativa.

La asignatura tiene también una vertiente práctica que se concreta en la puesta en escena de una representación que tenga como espectadores  a niños  y niñas desde los 6 hasta los 12 años.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la importància del llenguatge verbal i no verbal com a vehicle d'expressió i comunicació en diferents situacions de comunicació.
 • Capacitar al docent per a usar tècniques d'expressió corporal, verbal i dramatització com a recurs per al desenvolupament de les capacitats comunicatives.
 • Aplicar elements de diferents tipus per a l'ensenyament i avaluació dels elements propis de la dramatització i la representació.
 • Aprendre a treballar en i amb textos de caràcter dramàtic i plurimedial com a estratègia de formació i desenvolupament de les capacitats comunicatives.
 • Utilitzar i avaluar els diferents recursos didàctics per a la dramatización en l'aula.
 • Apreciar la riquesa cultural que suposa l'ús de diferents registres idiomàtics en funció de les diferents situacions de comunicació en què es treballa.
 • Ampliar les capacitats de comprensió de diferents textos i paratexos de caràcter teatral.
 • Fomentar l'ús de la cooperació i del treball en equip per a la realització de diferents tasques assumint les responsabilitats individuals en un projecte col·laboratiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

- Reconocer las opciones de trabajo didáctico que el teatro permite en aula de infantil o primaria.

- Algunas definiciones de aproximación a los modelos espectaculares del teatro.

- Los juegos dramáticos y las opciones de trabajo comunicativo.

- Manejar elementos de conversión de textos narrativos en textos teatrales.

- Representar una pieza teatral ante alumnos de las etapas infantil y/o primaria.

 

 

 

Dades generals

Codi: 17554
Professor/a responsable:
DIEZ MEDIAVILLA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix