Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANGLÈS: LECTOESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT PER A PRIMÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 • En el marco educativo actual, existe una tendencia a introducir la enseñanza de la L2 a edades más tempranas. Esta circunstancia coincide con una mayor exposición a la L2 a través no solo de programas plurilingües y de inmersión, sino también mediante el incremento del número de horas lectivas, tanto en horario escolar como en actividades extraescolares.
  • La introducción de la Lectoescritura en inglés cobra mayor sentido en este nuevo paradigma, puesto que permite una aproximación a la enseñanza de la pronunciación, de la escritura y de la lectura del inglés a edades más tempranas y por medio de una metodología aún no muy conocida en nuestro país (synthetic phonics).
  • La asignatura está diseñada para servir como introducción a una metodología docente de lectoescritura del inglés más actual (la obligatoria en inglaterra por ley). Para ello se combina el estudio y análisis crítico tanto del programa del gobierno inglés Letters and Sounds, como de algunos de los distintos programas existentes: Jolly phonics, Monster phonics, Phonics international, Read Write Inc phonics.
  • Adicionalmente, el alumnado crea material phonics propio, el cual no solo formará parte de la evaluación de la asignatura, sino que también le será de utilidad en su futura práctica docente en el aula.
  • Con carácter previo a la enseñanza de la lectoescritura, el alumnado recibe formación práctica acerca de la pronunciación del inglés.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Lengua extranjera: Inglés

 • M-ING-01 : Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en los distintos niveles del currículo.
 • M-ING-02 : Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes entre los alumnos.
 • M-ING-03 : Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente.
 • M-ING-04 : Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los principales países de habla inglesa.
 • M-ING-05 : Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i posar en pràctica les teories i estratègies adequades per a integrar textos en la classe de llengua estrangera.
 • Analitzar les aplicacions dels textos orals i escrits en l'ensenyament de la llengua anglesa per al currículum.
 • Ser capaç de seleccionar textos orals i escrits apropiats per a la classe de llengua estrangera.
 • Conèixer la tradició oral, textos escrits i altres manifestacions en llengua anglesa.
 • Saber i aplicar els coneixements i recursos didàctics necessaris per a poder impartir la matèria.
 • Disposar d'una àmplia informació sobre tècniques i recursos per a un ensenyament innovador en primària de textos orals i escrits de la llengua anglesa.
 • Valorar la importància de textos orals i escrits de la llengua anglesa en el marc de l'educació obligatòria.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació referents a la matèria impartida.
 • Ser capaç de transcodificar obres literàries en llengua anglesa al format audiovisual.
 • Aplicar les TIC en l'ensenyament de textos orals i escrits de la L2.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer y poner en práctica los métodos fonéticos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en L2.
• Valorar la importancia de textos orales y escritos de la lengua inglesa, en el marco de la educación obligatoria.
• Analizar las aplicaciones de los textos orales y escritos en la enseñanza de la lengua inglesa para el currículo de primaria.
• Conocer y poner en práctica las teorías y estrategias adecuadas para integrar textos en la clase de lengua extranjera.
• Conocer la tradición oral, textos escritos y otras manifestaciones en lengua inglesa.
• Analizar y conocer la importancia de la correcta secuenciación de las fases de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en L2.
• Ser capaz de seleccionar textos orales y escritos apropiados para la clase de lengua extranjera.
• Saber y aplicar los conocimientos y recursos didácticos necesarios para poder impartir la materia.
• Poseer una amplia información sobre técnicas y recursos para una enseñanza innovadora en educación primaria de textos orales y escritos de la lengua inglesa.
• Conocer estrategias y técnicas de evaluación referentes a la materia impartida.
• Ser capaz de codificar obras literarias en lengua inglesa a formato audiovisual.
• Aplicar las TICs en la enseñanza de textos orales y escritos de la L2.

 

 

Dades generals

Codi: 17553
Professor/a responsable:
FERNANDEZ MOLINA, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix