Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANGLÈS: LECTOESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT PER A PRIMÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

 • En el marco educativo actual, existe una tendencia a introducir la enseñanza de la L2 a edades más tempranas junto con una mayor exposición a esa lengua a través no solo de programas plurilingües y de inmersión sino también mediante el incremento del número de horas lectivas de Inglés tanto en horario escolar como en actividades extraescolares.
 • La introducción de la Lectoescritura en Inglés cobra mayor sentido en este nuevo contexto puesto que permite una aproximación a la enseñanza de la escritura y lectura del inglés a edades más tempranas y con una metodología totalmente novedosa.
 • La asignatura está diseñada para servir como introducción a las nuevas metodologías docentes de lectoescritura del inglés, combinando algunos de los distintos programas existentes; Letters and Sounds implementado por el Gobierno Británico, el comercial Jolie Phonics y el de la editorial española Anaya Monster Phonics con material propio de elaboración por parte de los alumnos el cual formará parte de la evaluación de la asignatura en su vertiente práctica
 • Los objetivos principales de este curso son aumentar las habilidades lingüísticas y educativas necesarias para la enseñanza y el aprendizaje del idoma inglés y su literatura en la Educación Primaria. Esto implica el dominio del idioma inglés en las áreas formales y académicas (nivel B1 + del marco común europeo) y la formación en la enseñanza del idioma inglés y la literatura en el contexto educativo y en los diferentes niveles de la Educación Primaria. Aunque el contenido del curso se centra en la enseñanza del idioma inglés (como L2), el curso tiene en cuenta que la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura inglesa se produce en el marco de los programas educativos plurilingües.
  Esta asignatura se cursa en el tercer/cuarto año del Grado de Educación Primaria. Esta asignatura proporciona las habilidades profesionales necesarias para la formación de futuros docentes en la enseñanza del idioma y forma parte del itinerario para obtener una mención en inglés. 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Lengua extranjera: Inglés

 • M-ING-01 : Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en los distintos niveles del currículo.
 • M-ING-02 : Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes entre los alumnos.
 • M-ING-03 : Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente.
 • M-ING-04 : Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los principales países de habla inglesa.
 • M-ING-05 : Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i posar en pràctica les teories i estratègies adequades per a integrar textos en la classe de llengua estrangera.
 • Analitzar les aplicacions dels textos orals i escrits en l'ensenyament de la llengua anglesa per al currículum.
 • Ser capaç de seleccionar textos orals i escrits apropiats per a la classe de llengua estrangera.
 • Conèixer la tradició oral, textos escrits i altres manifestacions en llengua anglesa.
 • Saber i aplicar els coneixements i recursos didàctics necessaris per a poder impartir la matèria.
 • Disposar d'una àmplia informació sobre tècniques i recursos per a un ensenyament innovador en primària de textos orals i escrits de la llengua anglesa.
 • Valorar la importància de textos orals i escrits de la llengua anglesa en el marc de l'educació obligatòria.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació referents a la matèria impartida.
 • Ser capaç de transcodificar obres literàries en llengua anglesa al format audiovisual.
 • Aplicar les TIC en l'ensenyament de textos orals i escrits de la L2.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Conocer y poner en práctica las teorías y estrategias adecuadas para integrar textos en la clase de L. Extranjera.
• Conocer y poner en práctica los métodos fonéticos de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura en L2.
• Analizar y conocer la importancia de la correcta secuenciación de las fases de la enseñanza-aprendizaje de la lecto- escritura en L2.
• Analizar las aplicaciones de los textos orales y escritos en la enseñanza de la L. Inglesa para el currículo Primaria.
• Ser capaz de seleccionar textos orales y escritos apropiados para la clase de lengua extranjera.
• Conocer la tradición oral, textos escritos y otras manifestaciones en lengua inglesa.
• Saber y aplicar los conocimientos y recursos didácticos necesarios para poder impartir la materia.
• Poseer una amplia información sobre técnicas y recursos para una enseñanza innovadora en primaria de textos orales y escritos de la Lengua Inglesa.
• Valorar la importancia de textos orales y escritos de la Lengua Inglesa, en el marco de la Educación Obligatoria.
• Conocer estrategias y técnicas de evaluación referentes a la materia impartida.
• Ser capaz de transcodificar obras literarias en L. Inglesa a formato audiovisual.
• Aplicar las TIC en la enseñanza de textos orales y escritos de la L2.

 

 

Dades generals

Codi: 17553
Professor/a responsable:
TABUENCA CUEVAS, MARIA FELICIDAD
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix