Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura Didàctica de l'Expressió Plàstica forma part del pla d'estudis, en l'àmbit universitari, de la titulació de Grau en Educació Primària. L'activitat educativa de l'assignatura és una conjunció de praxi i teoria enfocada a la percepció i representació visual. Tant en la pràctica com en la teoria, els alumnes/as hauran d´adquirir nocions bàsiques del llenguatge visual i plàstic, les característiques generals i els aspectes fonamentals de la seua sintaxi i semàntica, i l'anàlisi profunda del llenguatge plàstic. Coneixements que estaran adequats a la seua planificació i futura labor docent com a mestres/as de primària.
El plantejament de l'assignatura té com a objectiu desenvolupar les capacitats expressives i creatives dels estudiants a través de l'estudi del llenguatge plàstic. També pretén desenvolupar aspectes didàctics, metodològics i pautes per a l'anàlisi del treball del xiquet/a en el nivell escolar d'Educació primària. Els futurs docents han de ser sensibles i conscients de la importància de la cultura, de les seues aportacions didàctiques i la seua projecció educativa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals base de la didàctica de l'expressió plàstica.
 • Desenvolupar habilitats per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmetre de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions fetes.
 • Demostrar un sentit ètic i crític en la realització de tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar activament en l'aprenentatge de l'expressió plàstica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Analitzar els coneixements, actituds i habilitats per a incorporar l'educació plàstica a la seua futura activitat professional com a docent de l'educació primària.
2. Reconèixer les estructures de la matèria, els conceptes i les seues bases teòriques adaptades a l'educació primària.
3. Conèixer els marcs conceptuals de la didàctica de l'expressió plàstica i la seua adaptació

 

 

Dades generals

Codi: 17540
Professor/a responsable:
ESTEVE FAUBEL, ROSA PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix