Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA CATALANA II PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La segona assignatura de Llengua Catalana que s’impartirà en l’especialitat d’Educació Primària pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català a partir del nivell adquirit en la corresponent de primer curs. Això implica un aprofundiment en el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de texts i gèneres, tant orals com escrits per a un nivell C1 del MECR. Açò suposarà una continuïtat en la matèria i, en aquest sentit, es tindran presents alguns dels continguts ja impartits per a poder avançar en l’assoliment de la maduresa lingüística per part dels alumnes. Aquesta assignatura, a més a més, té un caràcter professionalitzant i, per tant, ha de proveir d’una formació lingüística suficient adreçada a les futures tasques docents en què el català estiga implicat. Per aquest motiu, la matèria també té en compte la planificació lingüística del sistema educatiu valencià i la situació sociolingüística on es desplega. L’assignatura està relacionada amb les altres que imparteix el Departament de Filologia Catalana a la Facultat d’Educació i que condueixen a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià. En aquest sentit, acredita la competència lingüística necessària per a aconseguir aquest títol.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Parlar, llegir i escriure de manera correcta i adequada en llengua catalana amb un nivell C1.
 • Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Conèixer les dificultats per a l'aprenentatge de les llengües oficials d'estudiants d'altres llengües.
 • Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius formatius

1. Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, relacionant-lo amb els programes d’educació bilingüe valencians.
2. Expressar-se oralment amb fluïdesa i un domini adequat de la fonètica específica i la normativa morfosintàctica treballades en el curs.
3. Expressar-se per escrit amb un domini adequat de l’ortografia i la normativa morfosintàctica treballades en el curs.
4. Comprendre i utilitzar tant el lèxic propi d’un nivell de llengua estàndard com l’específic de l’especialitat.
5. Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat segons el context i la funció.
6. Conéixer i utilitzar els recursos d’aprenentatge i autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.).
7. Prendre l’hàbit i el gust per la lectura d’obres escrites en català.

Objectius de l’assignatura / competències

És vàlida per a tots els objectius formatius de l’assignatura la matisació següent: l’alumnat ha d’assolir el nivell C1 en català del MECR, que es concreta en:

1. Capacitat de mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets.
2. Capacitat d’intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d’interés general, exposant punts de vista de certa complexitat.
3. Capacitat d’entendre les idees principals de textos autèntics informatius, d’opinió, de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l’ajut de diccionaris o d’altres materials de consulta.
4. Capacitat de mantindre converses sobre temes concrets i abstractes encara que, a vegades, ambdues parts hagen de negociar el significat de les comunicacions.
5. Capacitat de produir textos clars i sense errors que enfosquisquen el missatge, en un ampli ventall d’estils, com ara cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives.

Per a tots els alumnes de Llengua Catalana II per a l’Educació Primària, l'acreditació d'un nivell C1 en llengua catalana és un criteri d'avaluació de l'assignatura. L'avaluació de la competència lingüística, oral i escrita, es farà a través de l'avaluació formativa (treballs de curs i exposicions de classe) i, si escau, de proves específiques d'expressió oral i escrita.

 

 

Dades generals

Codi: 17531
Professor/a responsable:
SEGURA I LLOPES, CARLES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix