Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÚSICA EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La contribució de l'assignatura al pla de formació de l'alumnat d'Educació Primària és l'aportació de la formació bàsica respecte de la pràctica educativa relativa a l'educació musical ja que contempla objectius formatius relacionats amb l'Expressió Musical.

En ella, es tracten les perspectives i enfocaments actuals d'aquesta matèria a la recerca d'implementar dissenys i desenvolupaments de programes d'innovació amb el consegüent seguiment i avaluació aplicats a la pràctica docent, per la qual cosa desenvolupa de manera directa les competències del títol tenint en compte que, almenys en teoria, els continguts de l'Educació Musical han de ser impartits per mestres amb especialització en aquesta disciplina.

L'assignatura demanda una prioritat de l'enfocament professional –procediments primer, fonamentació teòrica necessària després- sobre l'enfocament acadèmic dels continguts, tenint en compte les limitacions expressades en el punt anterior, ja que, per assumir de forma plena tot el bagatge musical es precisa una preparació àmplia i fonamentada acadèmicament. Per tot això la priorització de l'enfocament professional dau a la matèria està en relació directa a la selecció de continguts referits a les competències generals i específiques del mestre d'Educació Primària.

La matèria, es troba situada en el mòdul en el segon any, segon semestre del grau i té un caràcter de formació bàsica i transversal amb la resta de matèries del grau, doncs s'inclouen continguts fonamentals musicals abordats des de la perspectiva de complementar a altres assignatures del grau –psicologia, pedagogia, educació física, plàstica i visual…-, ja siga dins de la formació en el mateix Grau o en futurs estudis de postgrau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir els alumnes en el llenguatge musical comprensiu.
 • Desenvolupar de manera conscient, la capacitat rítmica, melòdica, tímbrica i harmònica.
 • Assimilar els conceptes de teoria de la música des d'àmbit reflexiu.
 • Conèixer i practicar els elements fonamentals de música a fi d'interioritzar tots els seus elements.
 • Potenciar la lectura, la memorització i la interpretació comprensiva.
 • Desenvolupar la capacitat auditiva.
 • Aproximar l'alumne als diferents enfocaments metodològics relacionats amb l'aprenentatge del llenguatge musical.
 • Estimular la capacitat creativa.
 • Cercar i utilitzar bibliografia i materials de suport referents al llenguatge musical en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana i, si escau, en una llengua estrangera, amb preferència de l'anglès.
 • Desenvolupar i avaluar els continguts de llenguatge musical del currículum de primària mitjançant els recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l'alumnat.
 • Conèixer els elements que integren el llenguatge musical.
 • Conèixer i comprendre els continguts, conceptes i procediments musicals inclosos en el currículum de primària referits al lleguatge musical.
 • Demostrar competències per a treballar la creativitat i la flexibilitat musical i interpretar amb musicalitat peces musicals de diferents estils i èpoques.
 • Promoure la comprensió de la música i la seua aplicació a l'educació primària.
 • Realitzar programacions i desenvolupament de les seues unitats didàctiques tenint en compte el llenguatge musical per a l'educació primària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 1. Introduir als alumnes en el llenguatge musical comprensiu.
 2. Assimilar els conceptes de teoria de la música des d'àmbit reflexiu.
 3. Conéixer i practicar els elements fonamentals de música interioritzant tots els seus elements.
 4. Desenvolupar la capacitat auditiva.
 5. Aproximar a l'alumne a la didàctica de la música.
 6. Estimular la capacitat creativa i l'aplicació interdisciplinària.
 7. Buscar i utilitzar bibliografia i materials de suport referents al llenguatge musical en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, i en el seu cas, en una llengua estrangera amb preferència anglés.
 8. Desenvolupar i avaluar els continguts de llenguatge musical del currículum de primària mitjançant els recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l'alumnat.
 9. Conéixer els elements que integren el llenguatge musical.
 10. Utilitzar la veu, els instruments, l'audició i el cos com mig musical.
 11. Promoure la comprensió de la música i la seua aplicació a l'educació primària.
 12. Realitzar propostes didàctiques de música per a l'educació primària.

 

 

Dades generals

Codi: 17529
Professor/a responsable:
ESTEVE FAUBEL, JOSE MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: MÚSICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix