Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La contextualització té com a objectiu situar l'assignatura en el perfil professional i en el pla formatiu del grau / postgrau; així com establir com es coordina amb la resta d'assignatures. Els plans d'estudis orientats a l'obtenció del títol que habilita per a l'exercici de la professió de Mestre en Educació Primària, garanteixen l'adquisició de competències necessàries per desenvolupar la professió. La Llei Orgànica Educació de 2/2006 / de 3 de maig conté la normativa reguladora de la professió. La titulació de Mestre que figura com a títol de Grau en els ensenyaments universitaris i el seu pla d'estudis tindrà una durada de 240 crèdits ECTS. L'objectiu principal del títol és formar professionals que s’ajusten a set perfils professionals que, segons els estudis, s'identifiquen amb dues titulacions: Mestre d'Infantil i Mestre de Primària. L'article 93.2 de la Llei 2/2006 de 3 de maig especifica que: L'educació primària serà impartida per mestres, que tindran competència en totes les àrees d'aquest nivell. L'ensenyament de la Música, Educació Física, dels idiomes estrangers o d'aquelles altres ensenyament que determine el govern, després de consultar les comunitats autònomes, seran impartides per mestres o qualificació corresponent. En aquest sentit, emparats per la citada llei, i pels requisits establerts en les fitxes dels títols de Grau. L'Educació Física es troba emmarcada en el bloc de continguts de Didàctics Disciplinares (100-130 crèdits) els continguts en relació a l'Educació Física són: Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l'Educació Física; conèixer el currículum escolar de l'Educació Física; adquirir recursos per fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola; desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents a l’alumnat. Per la qual cosa, ens trobem davant d'un àmbit cultural i científic que pretén, no només dotar les estudiants d'un ampli coneixement de destreses motrius, sinó també d'estratègies metodològiques didàctiques que li permetan actuar a l'aula amb un màxim de garanties d'èxit. Aquest coneixement ha d'estar orientat en funció de les fonts del currículum: psicològiques, pedagògiques, epistemològiques i socioculturals. Pel que fa a la formació com a docent, el perfil del professor d'Educació Física haurà aproximar-se al professional reflexiu i crític, capaç de reflexionar sobre la seva pràctica i de participar i treballar en equip, convertint-se en un agent actiu de la seva formació. En aquesta línia i immersos com estem en la societat del coneixement, considerem imprescindible la utilització i domini de les Tecnologies de la Informació i Comunicació / TIC) aplicades a aquest àmbit conscients de la millora i enriquiment que aquestes estratègies poden aportar a la qualitat de l'Educació Física.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els fonaments bàsics de l'aprenentatge motor en el currículum d'educació primària.
 • Conèixer els principis de l'educació física en educació primària.
 • Organitzar i gestionar l'aula d'educació física.
 • Conèixer les qualitats físiques bàsiques i el seu desenvolupament en l'educació primària.
 • Transmetre l'adquisició de les habilitats motrius bàsiques en l'educació primària.
 • Aplicar l'esport educatiu en l'educació primària.
 • Aplicar metodologies didàctiques en el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques a través de l'educació física.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Cognitius:
- Comprendre els fonaments bàsics de l'aprenentatge motor en el currículum d'Educació Primària.
- Conèixer els principis de l'Educació Física en Educació Primària.
- Conèixer les qualitats físiques bàsiques i el seu desenvolupament en l'Educació Primària
- Conèixer el significat actual del terme Educació Física i situar-lo en el context de l'educació primària.
- Conèixer i analitzar els diferents mitjans i recursos materials utilitzats en el procés d'ensenyament-aprenentatge, així com les seves possibilitats d'aplicació al context.
Instrumentals:
- Organitzar i gestionar l'aula d'Educació Física elaborant planificacions ajustades a la normativa vigent.
- Analitzar les teories de l'adquisició i del desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en l'educació primària.
- Aplicar l'esport educatiu en l'Educació Primària.
- Aplicar diferents metodologies didàctiques, valorant la seva adequació als objectius, competències i els continguts de l'àrea d'Educació Física a Primària, així com la seva relació amb altres àrees.
- Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament-aprenentatge de l'àmbit de l'educació física relacionats amb el currículum oficial.
- Utilitzar diferents materials tant tradicionals com audiovisuals a l'aula.
- Integrar les TIC en l'ensenyament-aprenentatge de la van educar física a primària i la seva relació amb altres matèries del currículum.
Actitudinals:
- Capacitat crítica i reflexiva davant la seua pròpia pràctica.
- Treballar en equip, aportant suggeriments i respectant les opinions de la resta de l'equip.
- Apreciar les diferents opinions que puguen aparèixer com a resultat de la pràctica de l'activitat física.
- Ser conscient de la importància de l'EF com a mesura d'integració dels alumnes en l'àmbit escolar

 

 

Dades generals

Codi: 17527
Professor/a responsable:
GARCIA MARTINEZ, SALVADOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix