Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Psicología de la Instrucción es una asignatura que forma parte del módulo de formación básica "Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad", del Plan de Estudios del Grado de Maestro en Educación Primaria. Esta asignatura se imparte en el segundo curso, después de que se haya cursado la asignatura Psicología de la Educación, perteneciente al mismo módulo y cuyos contenidos conviene dominar para abordar con éxito la presente asignatura. Los contenidos de la Psicología de la Instrucción se centran en analizar los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de los conocimientos escolares como la lectura, la escritura, las matemáticas y las ciencias experimentales y sociales, así como los procedimientos instruccionales más comunes empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les diferents orientacions teòriques sobre la psicologia de la instrucció i la seua importància pràctica per al procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Construir un marc conceptual propi de la matèria en el qual queden integrats els seus diferents continguts.
 • Conèixer i valorar el paper de l'aprenent en la construcció i transformació del coneixement.
 • Desenvolupar activitats destinades al desenvolupament de procediments, habilitats i estratègies generals de pensament en el context de l'aprenentatge escolar.
 • Conèixer les característiques i procediments per al desenvolupament del pensament crític i reflexiu a l'aula.
 • Aplicar els coneixements adquirits en el disseny i desenvolupament de processos d'ensenyament i aprenentatge de continguts escolars.
 • Comunicar de manera oral i escrita, de manera sintètica, la informació i els coneixements adquirits.
 • Desenvolupar actituds i conductes d'acord amb la deontologia professional del docent.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1. Conocer el marco teórico y epistemológico de la asignatura como disciplina puente entre las teorías de la enseñanza y del aprendizaje.

2. Profundizar en el análisis de los procesos de aprendizaje y la estructura de los contenidos de la enseñanza.

3. Conocer y valorar el papel del aprendiz en la construcción y transformación del conocimiento.

4. Conocer los procesos de adquisición de los conocimientos escolares: lectura, escritura, comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

5. Conocer y diseñar procedimientos de instrucción para la enseñanza de conceptos, procedimientos, habilidades y estrategias generales de pensamiento en el contexto del aprendizaje escolar.

6. Desarrollar un pensamiento crítico sobre la aplicación del conocimiento educativo para la práctica profesional.

7. Desarrollar habilidades de trabajo en grupo y presentación oral de trabajos.

8. Valorar el trabajo cooperativo como medio de desarrollo personal y profesional.

9. Desarrollar actitudes y conducta acordes con la ética profesional del docente.

 

 

Dades generals

Codi: 17525
Professor/a responsable:
DELGADO DOMENECH, BEATRIZ
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix