Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ATENCIÓ A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura Atenció a les Necessitats Educatives Específiques a l'Educació Primària pertany al mòdul de Formació Bàsica, dins de la formació generalista del Grau d'Educació Primària, assignant-li 6 crèdits ECTS i situada en el 2º curs, segon quadrimestre. Aquesta assignatura pertanyent a l'àrea de Didàctica i Organització Escolar, centra el desenvolupament dels seus continguts a oferir als futurs professionals d'aquesta etapa educativa, una major comprensió, quant a identificació, prevenció i atenció i suport educatiu d'acord amb les necessitats educatives especials de l'alumnat als centres i aules, dins del marc general del currículum escolar. Amb aquesta assignatura es contribueix, dins del Grau d'Educació Primària a desenvolupar la capacitat de valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament a l'aula i donar una resposta inclusiva a les necessitats educatives especials del seu alumnat.
Aquesta assignatura està relacionada amb altres disciplines com: Gestió i innovació en contextos educatius; Dificultats d'aprenentatge i Trastorns del desenvolupament: característiques evolutives; Prácticum I; Prácticum II; Treball Fi de Grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar i adquirir estratègies i recursos per a una atenció educativa de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • Dissenyar entorns educatius inclusius al centre i a l'aula per a donar resposta a les dificultats d'aprenentatge, trastorns del desenvolupament i necessitats educatives específiques de l'alumnat.
 • Aplicar mesures d'adaptació curricular per a les dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament que se succeeixen en l'etapa d'educació primària.
 • Desenvolupar estratègies de col·laboració amb els diferents professionals del centre i de suport per a dur a terme una atenció educativa des del marc curricular general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

- Dominar i emprar la terminologia específica de la matèria tant dels continguts teòrics com a pràctics.
- Conèixer els continguts de la matèria, analitzant, interpretant i reflexionant sobre els mateixos.
- Ser capaç d'aplicar la normativa legislativa actual en matèria d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a l'Educació Primària.
- Identificar a nivell d'aula les possibles dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament de l'alumnat per a la seva posterior derivació als especialistes de suport psicopedagògic per a la realització de l'Informe Psicopedagògic que es requereixi.
- Realitzar actuacions a nivell de centre i d'aula per prevenir futures dificultats d'aprenentatge i una possible inadaptació escolar.
- Planificar una resposta educativa inclusiva i les mesures d'adaptació curricular o unes altres que requereixi l'alumnat en funció de les seves necessitats educatives especials

 

 

Dades generals

Codi: 17521
Professor/a responsable:
LORENZO LLEDO, GONZALO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix