Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La asignatura de Psicología de la Educación aporta la formación básica respecto a los conocimientos sobre las principales variables referentes al alumnado que tienen una clara incidencia en el aprendizaje. También presenta las teorías explicativas del proceso de adquisición de habilidades y competencias escolares, del resultado de dicho proceso de aprendizaje, así como la interacción que se da entre las diferentes variables interpersonales y contextuales. Esta asignatura sienta las bases a partir de las cuales el alumnado pueda entender las características de sus propios alumnos y la forma de optimizar su aprendizaje.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2010-11

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre conceptes, mètodes i tècniques relatius al procés d'aprenentatge en el context educatiu.
 • Analitzar i sintetitzar els models explicatius de l'aprenentatge escolar més significatius.
 • Organitzar i planificar la situació educativa atenent a les característiques de l'alumnat.
 • Resoldre problemes en situacions educatives a través del disseny d'ambients globals d'aprenentatge en educació primària.
 • Potenciar la negociació en el treball col·laboratiu de l'aula i en equip interdisciplinari tant del docent com de l'alumnat.
 • Ser capaç de treballar de forma autònoma.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació.
 • Promoure l'actualització de la informació necessària per a l'adequat exercici professional.
 • Conèixer les propostes i desenvolupaments actuals basats en l'aprenentatge de competències en educació primària.
 • Reflexionar i prendre en consideració l'àmbit afectiu relacional com a manera en què es construeixen els aprenentatges.
 • Desenvolupar una actitud positiva cap a la formació permanent, desenvolupament personal, treball educatiu amb tot l'alumnat i autonomia suficient que li permeta la seua formació i el seu exercici professional continu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

1. Conocer la situación actual de la Psicología de la educación como disciplina, su objeto de estudio y sus principales contenidos. 2. Comprender conceptos, métodos y técnicas relativas al proceso de aprendizaje en el contexto educativo. 3. Analizar y sintetizar los modelos explicativos del aprendizaje escolar más significativos. 4. Organizar y planificar la situación educativa atendiendo a las características del alumnado. 5. Aplicar los principios sobre la adquisición de conocimientos al diseño y desarrollo de la enseñanza. 6. Resolver problemas en situaciones educativas a través del diseño de ambientes globales de aprendizaje en Educación Primaria) 7 Desarrollar la capacidad de participación y negociación en el trabajo colaborativo del aula. 8. Demostrar la capacidad de trabajo autónomo.

 

 

Dades generals

Codi: 17515
Professor/a responsable:
GILAR CORBI, RAQUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix