Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L’assignatura de Psicologia del Desenvolupament s’inclou dintre del mòdul “Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat” del Pla d’estudis del Grau d’Educació en Mestre en Educació Primària. Esta matèria se situa en el primer quadrimestre del primer curs amb els propòsit d’introduir a l’alumnat en continguts fonamentals del procés evolutiu del menor.
Els continguts de Psicologia del Desenvolupament se centren en analitzar i comprendre els principals hites del desenvolupament humà (físic, cognitiu, emocional, moral i social) des de el naixement fins l’adolescència i la seua implicació en l’aprenentatge, emfatitzant en el període evolutiu dels 6 fins els 12 anys. També es presenten les principals teories explicatives del desenvolupament, així com la implicació que té el/la mestre/a en el desenvolupament integral dels xiquets/es en l’edat escolar.
Esta assignatura de formació bàsica, estableix les bases a partir de les quals l’alumnat pot entendre les característiques dels seus alumnes per optimitzar el seu desenvolupament i el procés d’ensenyança-aprenentatge. Per tat, els seus continguts complementaran els d’altres assignatures com Psicologia de l’Educació i Psicologia de la Instrucció.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer termes i tècniques metodològiques i analitzar dades més significatives utilitzades en la nostra àrea de coneixement.
 • Organitzar la informació. Analitzar i sintetitzar els elements significatius de cada etapa de desenvolupament de l'alumne.
 • Organitzar i planificar la situació educativa d'acord amb els objectius d'ensenyament previstos atenent la situació educativa.
 • Afrontar i resoldre problemes en situacions educatives.
 • Adaptar l'organització i planificació dels objectius previstos a la situació concreta de l'aula.
 • Reconèixer i determinar la intervenció educativa adequada a la situació real d'ensenyament i aprenentatge partint d'un context específic d'aula o de grup.
 • Potenciar la negociació en el treball col·laboratiu de l'aula i en equip interdisciplinari tant del docent com de l'alumnat.
 • Desenvolupar la capacitat de treball.
 • Aplicar una comunicació fluida.
 • Inquirir l'adequació educativa a les característiques pròpies de l'alumnat.
 • Potenciar l'actualització de la informació necessària per a un exercici professional adequat.
 • Reflexionar i prendre en consideració l'àmbit afectiu relacional com a manera i lloc en el qual es construeixen els aprenentatges.
 • Desenvolupar una actitud positiva cap a la formació permanent, desenvolupament personal, treball educatiu amb tot l'alumnat i autonomia suficient que li permeta la seua formació i el seu exercici professional continu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Part teòrica:
- Conèixer les diferents perspectives teòriques que expliquen el desenvolupament humà.
- Conèixer l’objecte d’estudi i les dimensions de la Psicologia del Desenvolupament.
- Comprendre i distingir els diferents aspectes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, afectiu, moral i social en cada una de les etapes evolutives des del naixement fins l’adolescència.
- Aprofundir en l’anàlisi dels diferents factors personals (biològics, psicològics i socials) i contextuals que intervenen en el desenvolupament dels nens/es.

Part pràctica:
- Potenciar l’aplicació a contextos reals dels coneixements tractats en la part teòrica.
- Fomentar les capacitats de reflexió, anàlisi i síntesi.
- Treballar en grup les activitats de forma activa i col•laborativa.
- Utilitzar fonts bibliogràfiques (base de dades, catàleg de la universitat, etc.) relatives als continguts de la Psicologia del Desenvolupament.

 

 

Dades generals

Codi: 17510
Professor/a responsable:
DELGADO DOMENECH, BEATRIZ
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix