Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La psicología del desarollo en el grado de Magisterio de Educación Primaria es una asignatura básica conforme a las directrices marcadas poara la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Se trata de una asignatura de introducción a la dimensión psicologica de lo pedagógico, situada en el primer curso que capacita al estudiante en la adquisición de los conocimientos, manejo y comprensión de los principales aspectos del desarrollo humano en sus distintas vertientes: cognitivo, físico-motor, personalidad, emocional y social. El estudiante afronta, desde un nivel nulo de conocimietnos previos, la consecución de las concepciones vulgarizadas de los fenómenos psicológicos, y la consecución de una estructura terminológica y conceptual que permita integrar en ella, tanto los conocimientos del área temática propia, como los del campo más amplio de las Ciencias de la Educación.

Esta asignatura además desarrolla otras competencias comos son: consecución por parte del estudiante de un espíritu crítico y reflexivo sobre las diferentes teorías del desarrolloo y su futura labor docente; proveerle de un conjunto de habilidades comunicativas y colaborativas con la familiar de sus alumnos y con el resto del equipo directivo y alumnos.

Lla asignatura capacitará al futuro maestro de Educacion Primaria a adquirir y promover aprendizajes y competencias de los niños y niñas de Educación Primaria,  atendiendo a sus necesidades educativas, cognitivo-emocionales, sociales y de personalidad.

La asignatura dispone de un amplio marco teórico y de un abanico de trabajos prácticos que ayudarán al alumno a aproximarse a la realidad de su futura labora docente.

El programa de la asignatura debe englobarse junto con las etapas del desarollo desde el nacimieto a la adolescencia, deteníendose en la etapa de los 6-12 años para que el estudiante adquiera todos los conocimientos propios de esta etapa del desarrollo.

 Esta asignatura está relacionada con otras materias del grado tales como: Psicología de la educación; Procesos educativos en la EducaciónPprimaria; Psicología e la instrucción.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer termes i tècniques metodològiques i analitzar dades més significatives utilitzades en la nostra àrea de coneixement.
 • Organitzar la informació. Analitzar i sintetitzar els elements significatius de cada etapa de desenvolupament de l'alumne.
 • Organitzar i planificar la situació educativa d'acord amb els objectius d'ensenyament previstos atenent la situació educativa.
 • Afrontar i resoldre problemes en situacions educatives.
 • Adaptar l'organització i planificació dels objectius previstos a la situació concreta de l'aula.
 • Reconèixer i determinar la intervenció educativa adequada a la situació real d'ensenyament i aprenentatge partint d'un context específic d'aula o de grup.
 • Potenciar la negociació en el treball col·laboratiu de l'aula i en equip interdisciplinari tant del docent com de l'alumnat.
 • Desenvolupar la capacitat de treball.
 • Aplicar una comunicació fluida.
 • Inquirir l'adequació educativa a les característiques pròpies de l'alumnat.
 • Potenciar l'actualització de la informació necessària per a un exercici professional adequat.
 • Reflexionar i prendre en consideració l'àmbit afectiu relacional com a manera i lloc en el qual es construeixen els aprenentatges.
 • Desenvolupar una actitud positiva cap a la formació permanent, desenvolupament personal, treball educatiu amb tot l'alumnat i autonomia suficient que li permeta la seua formació i el seu exercici professional continu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 17510
Professor/a responsable:
PEREZ PEREZ, MARIA NELIDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix