Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICUM I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Prácticum és una experiència considerada com un element curricular essencial per al desenvolupament de les competències professionals bàsiques dels estudiants de Grau en Mestre en Educació Primària.
És una matèria obligatòria que el seu objectiu fonamental és la iniciació docent de l'alumnat en pràctiques, perquè conega la complexitat de la realitat educativa, pose en pràctica l'experiència teòric-pràctica desenvolupada en la seua etapa formativa, i reflexione sobre la seua pròpia experiència en el centre escolar.
Aquesta assignatura té assignats 48 crèdits en el pla d'estudis del Grau en Mestre en Educació Primària que es distribueixen en tres períodes: Prácticum I (18 crèdits), Prácticum II (18 crèdits) i Prácticum III (12 crèdits).
El Prácticum I proporciona una primera aproximació tutelada al funcionament i organització d'un centre educatiu i als processos d'ensenyament-aprenentatge. Durant l'estada en el Prácticum I l'alumnat realitzarà una aproximació descriptiva sobre el centre escolar on es realitzen les pràctiques, i una revisió i anàlisi crítica dels documents que exposen l'organització i funcionament del centre escolar (Projecte Educatiu de Centre i Programació General Anual). També haurà de dur a terme finalment una anàlisi i una reflexió sobre la realitat educativa d'un aula.
El Prácticum I es cursa en tercer curs durant el primer semestre, mentre que el Prácticum II i III es desenvolupen en quart curs durant el primer i el segon semestre, respectivament. Per tant, aquesta assignatura és el primer contacte de l'alumnat en pràctiques amb la realitat educativa en un centre escolar. L'alumnat haurà de contextualitzar i analitzar el centre educatiu, observant, analitzant i reflexionant sobre l'organització del centre escolar, la seua documentació i la realitat de l'aula.
El desenvolupament del Prácticum I s'ha d'entendre com un projecte personal en el qual s'integren les pautes comunes que homologuen la formació de l'estudiant implementant, dins de la seua especialitat, les dinàmiques i interessos específics de cada escola, i les peculiaritats i els interessos dels docents tutors del centre i supervisors de l'alumnat en pràctiques.
Aquesta assignatura està directament relacionada amb "Gestió i Innovació en contextos educatius", assignatura de formació bàsica de primer curs.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE10 : Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE13 : Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8 : Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en les llengües de la comunitat autònoma per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària i també utilitzar una llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seua gestió.
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció comunicació en l'aula i dominar les destreses habilitats socials necessàries per a fomentar un clima d'aula que facilita l'aprenentatge i la convivència.
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries. Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.
 • Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.
 • Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants 6-12 anys. Tot açò desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Proporcionar una primera aproximació tutelada al funcionament i organització d'un centre educatiu i als processos d'ensenyament-aprenentatge perquè l'alumnat conega la complexitat de la realitat educativa.
2. Realitzar, per part de l'alumnat, una aproximació descriptiva del centre escolar on es realitzen les pràctiques.
3. Analitzar i reflexionar sobre la realitat educativa d'un CEIP i d'un aula, per part de l'alumnat, a partir de l'observació directa i la participació en la dinàmica educativa.
4. Identificar i realitzar una revisió i una anàlisi crítica per part de l'alumnat dels documents que exposen l'organització i funcionament del centre escolar (Projecte Educatiu de Centre i Programació General Anual).
5. Conèixer i utilitzar l'alumnat els elements que conformen els processos organitzatius i de gestió d'un aula i un CEIP.
6. Analitzar i avaluar correctament l'alumnat els projectes institucionals d'un CEIP.
7. Ser capaç d'analitzar l'alumnat les funcions docents i de gestió docent.
8. Reflexionar de forma crítica per part de l'alumnat sobre la realitat de les aules i els Centres en els quals desenvolupa el seu període de pràctiques, i sobre la seua pròpia experiència en el Centre escolar.
9. Posar en pràctica l'experiència teòric-pràctica desenvolupada en la seua etapa formativa.

 

 

Dades generals

Codi: 17501
Professor/a responsable:
ALVAREZ TERUEL, JOSE DANIEL
Crèdits ECTS: 18,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 16,20

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,16
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,16
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09
 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,28
 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,28
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,18
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix