Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

L'assignatura Didàctica de l'Expressió Plàstica forma part del pla d'estudis, en l'àmbit universitari, de la titulació de Grau en Educació Infantil. L'activitat educativa de l'assignatura és una conjunció de praxi i teoria enfocada a la percepció i representació visual. Tant en la pràctica com en la teoria, els alumnes/as hauran d´adquirir nocions bàsiques del llenguatge visual i plàstic, les característiques generals i els aspectes fonamentals de la seua sintaxi i semàntica, i l'anàlisi profunda del llenguatge plàstic infantil, coneixements que estaran adequats a la seua planificació i futura labor docent com a mestres/as d'infantil.
El plantejament de l'assignatura té com a objectiu desenvolupar les capacitats expressives i creatives dels estudiants a través de l'estudi del llenguatge plàstic. També pretén desenvolupar aspectes didàctics, metodològics i pautes per a l'anàlisi del treball del xiquet/a en el nivell escolar d'Educació Infantil. Els futurs docents han de ser sensibles i conscients de la importància de la cultura, de les seues aportacions didàctiques i la seua projecció educativa

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals base de la didàctica de l'expressió plàstica.
 • Construir esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmetre de forma oral i escrita els coneixements i aplicacions fetes.
 • Demostrar capacitat ètica i crítica en la realització de tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar activament en l'aprenentatge de la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

1. Analitzar els coneixements, actituds i habilitats per a incorporar l'educació plàstica a la seua futura activitat professional com a docent d'educació infantil
2. Reconèixer les estructures de la matèria, els conceptes i les seues bases teòriques adaptades a educació infantil
3. Conèixer els marcs conceptuals de la didàctica de l'expressió plàstica i la seua adaptació

 

 

Dades generals

Codi: 17411
Professor/a responsable:
ESTEVE FAUBEL, JOSE MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix