Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIONS EN ELS PROJECTES EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

L'assignatura Innovacions en els Projectes Educatius de l'Educació Infantil pertany a la formació generalista del Grau de Maestro d'Educació Infantil i està integrada en els mòduls de Formació Bàsica.

El nucli fonamental de l'assignatura és la formació de l'alumnat d'Educació Infantil en els aspectes més significatius sobre organització i gestió d'un Centre d'Educació Infantil i/o Primària, entorn en el qual exercirà les seues funcions.

Conèixer el Sistema Educatiu, el Centre educatiu, els elements personals i les seues funcions, les relacions personals i grupales, la diversitat i la convivència són aspectes fonamentals que es treballen en aquesta assignatura. Sense perdre de vista mai la visió pedagògica sobre els processos i pràctiques d'innovació didàctica que s'han de dur a terme, tant en contextos escolars com els extraescolars, i el desenvolupament d'innovacions en els projectes d'Educació Infantil en un entorn accessible i inclusiu.

Es proporciona un coneixement bàsic sobre aspectes organitzatius i de gestió, així com sobre la professió de mestre per a l'etapa d'Educació Infantil, abordant funcions i rols professionals i treballant aspectes innovadors del currículum en l'etapa.

L'assignatura està directament relacionada amb altres de la titulació, com són:

Observació, avaluació i innovació educativa; Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del desenvolupament; Prácticum I; Prácticum II; Prácticum III, i Treballe fi de Grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i valorar la complexitat i característiques de les estructures organitzatives dels centres d'educació infantil.
 • Dominar habilitats per a exercir les funcions de tutoria i d'orientació amb els alumnes i les seues famílies.
 • Adquirir les estratègies necessàries que permeten comunicar-se amb les famílies, establir criteris coherents i implicar-les en la dinàmica del centre.
 • Conèixer la legislació que regula les escoles infantils i la seua organització.
 • Interpretar les principals experiències i pràctiques innovadores en les escoles infantils del context nacional i internacional.
 • Dissenyar projectes educatius d'educació infantil contextualitzats en els projectes de centre i en les característiques socioculturals de l'entorn.
 • Cooperar en equips multiprofesionals d'anàlisis i  avaluació de la implementació de projectes educatius d'educació infantil.
 • Treballar amb famílies i xarxes socials de suport a l'escola.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Resultats d'aprenentatge esperats després de cursar l'assignatura:

· Conèixer i usar amb propietat la terminologia específica de la matèria.

· Conèixer i utilitzar els elements que conformen els processos organitzatius i de gestió d'un Centre d'Educació Infantil.

· Conèixer el Sistema Educatiu, en la seua evolució i en la seua realitat actual.

· Identificar i dissenyar cadascuna de les parts dels documents institucionals en relació amb el centre i amb l'Educació Infantil.

· Dissenyar, aplicar i avaluar correctament projectes institucionals amb orientació inclusiva i perspectiva de gènere.

· Dissenyar plans de millora i processos de gestió com a principals instruments documentals per a la innovació, que contemplen entorns accessibles i inclusius.

· Ser capaç d'analitzar les funcions docents i de gestió docent.

· Conèixer i desenvolupar activitats pràctiques relacionades amb la convivència.

· Desenvolupar el treball col·laboratiu, la participació i l'actitud crítica.

· Desenvolupar les habilitats de relació, comunicació i lideratge com a competències professionals.

. Aplicar de forma pràctica els coneixements adquirits.

 

 

Dades generals

Codi: 17410
Professor/a responsable:
ALVAREZ TERUEL, JOSE DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix