Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

egons els decrets 37 /2008 i 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del primer i segon cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, aquesta etapa té com a finalitat la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de les nenes i dels nens. En tots dos cicles s'atendrà al desenvolupament del moviment i dels hàbits de control corporal, a la comunicació i representació per mitjà dels diferents llenguatges, a les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les característiques físiques i socials del mitjà. A més es facilitarà que les nenes i els nens elaborin una imatge de si mateixos positiva i equilibrada, adquireixin autonomia personal i desenvolupin les seves capacitats afectives.

Des d'aquesta perspectiva , l'assignatura de Didàctica de l'Expressió Corporal tracta de presentar l'aportació que, des de l'àrea d'Educació Física ,es pot realitzar en la formació integral de l'alumne d'I. Infantil.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els fonaments bàsics de la motricidad en el currículum d'infantil.
 • Comprendre la construcció del procés d'adquisició de la motricitat en educació infantil.
 • Utilitzar el joc motor com a recurs didàctic en educació infantil.
 • Desenvolupar les habilitats motrius a través de l'educació física.
 • Transmetre els fonaments de l'educació física en educació infantil.
 • Conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals base de la didàctica de l'expressió plàstica.
 • Construir esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmetre de manera oral i escrita dels coneixements i aplicacions fets.
 • Demostrar capacitat ètica i crítica en la realització de tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar activa en l'aprenentatge de la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Conèixer, comprendre i analitzar els fonaments bàsics de la motricitat en el currículum d'infantil.
Comprendre la construcció del procés d'adquisició de la motricitat en educació infantil.
Utilitzar el joc motor com a recurs didàctic en educació infantil.
Desenvolupar les habilitats motrius a través de l'Educació Física.
Transmetre els fonaments de l'Educació Física en Educació Infantil.
Conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals base de la didàctica de l'expressió plàstica.
Construir esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
Utilitzar i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
Transmetre de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzades.
Demostrar capacitat ètica i crítica en la realització de tasques i treballs d'aprenentatge.
Participar activa en l'aprenentatge de la matèria.

 

 

Dades generals

Codi: 17313
Professor/a responsable:
CHINCHILLA MIRA, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix