Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Esta assignatura pretén que l’alumnat conega el context sociolingüístic valencià i les seues implicacions educatives en relació amb els currículums d’Educació Infantil, els programes educatius de caràcter plurilingüe i les metodologies que se’n deriven. Així mateix, desenvoluparà en els estudiants els coneixements i les habilitats per a saber ensenyar i fer aprendre la parla i l’escriptura i tots els elements que les interrelacionen tot incidint en el llenguatge no verbal, la literatura de tradició oral i els recursos d’animació lectora per a l’etapa infantil. L’assignatura s’integra dins l’itinerari d’educació infantil per a l’obtenció del Certificat de Capacitació en valencià establerts pel Pla 2014 de Universitat d’Alacant per a l’Obtenció de la Capacitació en Valencià i Altres Llengües. En eixe sentit, es requerirà a l’alumnat un domini de la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana d’un nivell C1 d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) atenent especialment els usos lingüístics professionals relacionats amb la lingüística i la didàctica de les llengües en contacte.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar i valorar la situació sociolingüística valenciana i la seua importància per a un tractament adequat de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües a l'escola.
 • Conèixer els continguts curriculars dels dos cicles d'educació infantil de la Comunitat Valenciana, especialment els de l'apartat “Els llenguatges: comunicació i representació”.
 • Analitzar i valorar els objectius i els efectes dels diferents programes d'educació plurilingüe en general i, en particular, conèixer els principis bàsics i la metodologia dels programes d'immersió lingüística.
 • Comprendre el pas de l'oralitat a l'escriptura i conèixer els diferents registres i usos i la llengua.
 • Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
 • Conèixer el procés d'aprenentatge de la lectura i escriptura i el seu ensenyament.
 • Saber dissenyar jocs, situacions i activitats per a consolidar el llenguatge oral i iniciar l'escrit.
 • Reconèixer i valorar l'ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.
 • Adquirir formació literària i especialment conèixer la literatura infantil tant la d'autor com la popular.
 • Conèixer la tradició oral i el folklore valencià.
 • Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i escriptura.
 • Adquirir una competència comunicativa oral i escrita en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, i utilitzar de manera correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Objectius formatius/competències de l’assignatura

 1. Analitzar i valorar la situació sociolingüística valenciana i la seua importància per a un tractament adequat de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües a l’escola (CG7; CE8)
 2. Conéixer els continguts curriculars dels dos cicles d’Educació Infantil de la Comunitat Valenciana, especialment els de l’apartat «Els llenguatges: comunicació i representació» (CE2; CE7; CE8)
 3. Analitzar i valorar els objectius i els efectes dels diferents programes d’educació plurilingüe en general i, en particular, conéixer els principis bàsics i la metodologia dels programes d’immersió lingüística (CG7; CE8)
 4. Comprendre el pas de l’oralitat a l’escriptura i conéixer els diferents registres i usos de la llengua (CE2, CE7)
 5. Afavorir les capacitats de parla i d’escriptura (CE1; CE7)
 6. Conéixer el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i el seu ensenyament (CE7)
 7. Saber dissenyar jocs, situacions i activitats per a consolidar el llenguatge oral i iniciar-ne l’escrit (CE7)
 8. Reconéixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal (CE2; CE7)
 9. Adquirir formació literària i especialment conéixer la literatura infantil, tant la d’autor com la popular (CE2)
 10. Conéixer la tradició oral i el folklore valencià (CE2)
 11. Conéixer i utilitzar adequadament recursos per a l’animació a la lectura i l’escriptura (CE2; CE8)
 12. Adquirir una competència comunicativa oral i escrita en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), especialment en l’àmbit d’ús professional, i utilitzar de manera correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües (CG2; CG9; CE8; CE12)

 

 

Dades generals

Codi: 17215
Professor/a responsable:
ESCANDELL MAESTRE, DARI
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix