Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENV.: RESPOSTES ESPECÍFIQUES EN CONTEXTOS INCL.

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Junta de Centre.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21


L'assignatura Dificultats d'aprenentatge i Trastorns del desenvolupament: respostes específiques en contextos inclusius a l'educació infantil pertany al mòdul de Formació Bàsica, dins de la formació generalista del Grau d'Educació Infantil, assignant-li 9 crèdits ECTS i situada en el 2º curs, primer semestre. Aquesta assignatura pertanyent a l'àrea de Didàctica i Organització Escolar, centra el desenvolupament dels seus continguts a oferir als futurs professionals d'aquesta etapa educativa, una major comprensió, quant a identificació, prevenció, atenció i suport educatiu d'acord amb les necessitats educatives especials de l'alumnat als centres i aules, dins del marc general del currículum escolar. Amb aquesta assignatura es contribueix, dins del Grau d'Educació Infantil a desenvolupar la competència professional de formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors a nivell d'aula per donar resposta a les necessitats detectades així com regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat a l'Educació Infantil que atenguin les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans. Aquesta assignatura està relacionada amb altres disciplines com: Gestió i innovació en contextos educatius; Dificultats d'aprenentatge i Trastorns del desenvolupament: característiques evolutives; Pràcticum I; Pràcticum II; Treball Fi de Grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE11 : Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar i adquirir estratègies i recursos per a una atenció educativa de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • Dissenyar entorns educatius inclusius a nivell ce centre i aula per a donar resposta a les dificultats d'aprenentatge, trastorns del desenvolupament i necessitats educatives específiques de l'alumnat.
 • Aplicar mesures d'adaptació curricular per a les dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament que se succeeixen en l'etapa d'educació infantil.
 • Desenvolupar estratègies de col·laboració amb els diferents professionals del centre i de suport per a dur a terme una atenció educativa des del marc curricular general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Dominar i utilitzar la terminologia específica de la matèria tant dels continguts teòrics com a pràctics.
- Conèixer els continguts de la matèria, analitzant, interpretant i reflexionant sobre els mateixos.
- Ser capaç d'aplicar la normativa legislativa actual en matèria d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a l'Educació Infantil.
- Identificar les possibles dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament de l'alumnat per a la seva posterior atenció educativa en funció del ritme d'aprenentatge de l'alumnat.
- Realitzar actuacions a nivell de centre i d'aula per prevenir dificultats d'aprenentatge en el procés de desenvolupament del període de 0 a 6 anys.
- Planificar una resposta educativa inclusiva en funció de les necessitats educatives especials de l'alumnat de l'etapa d'Educació Infantil.

 

 

Dades generals

Codi: 17210
Professor/a responsable:
LLEDO CARRERES, ASUNCION
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix