Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA CATALANA II PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La segona assignatura de Llengua Catalana que s’impartirà en l’especialitat d’Educació Infantil pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català a partir del nivell adquirit en la corresponent de primer curs. Això implica un aprofundiment en el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de texts i gèneres, tant orals com escrits per a un nivell C1 del MECR. Açò suposarà una continuïtat en la matèria i, en aquest sentit, es tindran presents alguns dels continguts ja impartits per a poder avançar en l’assoliment de la maduresa lingüística per part dels alumnes. Aquesta assignatura, a més a més, té un caràcter professionalitzant i, per tant, ha de proveir d’una formació lingüística suficient adreçada a les futures tasques docents en què el català estiga involucrat. Per aquest motiu, la matèria també té en compte la planificació lingüística del sistema educatiu valencià. L’assignatura està relacionada amb les altres que imparteix el Departament de Filologia Catalana a la Facultat d’Educació i que condueixen a l’obtenció de la Capacitació Docent en Valencià. En aquest sentit, acredita la competència lingüística necessària per a aconseguir aquest títol.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre, analitzar i valorar la situació sociolingüística valenciana i la seua importància per a un tractament adequant de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües en l'escola, relacionant-la amb els programes d'educació bilingüe.
 • Conèixer els continguts curriculars dels dos cicles d'Educació Infantil de la Comunitat Valenciana, especialment els de l'apartat: Clos llenguatges: comunicació i representació.
 • Analitzar i valorar els objectius i els efectes dels diferents programes d'educació plurilingüe en general i, en particular, conèixer els principis bàsics i la metodologia dels programes d'immersió lingüística.
 • Desenvolupar una expressió oral que supere la limitada en un nivell de llengua estàndard.
 • Expressar-se per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada en el curs.
 • Comprendre i utilitzar el lèxic propi d'un nivell de llengua estàndard.
 • Comprendre i utilitzar el lèxic propi de l'àmbit de l'Educació Infantil.
 • Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què s'esculla adequadament la varietat.
 • Conèixer i utilitzar els recursos d'aprenentatge i autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.)
 • Prendre hàbit i gust per la lectura d'obres escrites en català.
 • Adquirir una competència comunicativa oral i escrita en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, i utilitzar de forma correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objectius formatius


1. Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, relacionant-lo amb els programes d’educació bilingüe valencians.
2. Expressar-se oralment amb fluïdesa i un domini adequat de la fonètica específica i la normativa morfosintàctica treballades en el curs.
3. Expressar-se per escrit amb un domini adequat de l’ortografia i la normativa morfosintàctica treballades en el curs.
4. Comprendre i utilitzar tant el lèxic propi d’un nivell de llengua estàndard com l’específic de l’especialitat.
5. Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat segons el context i la funció.
6. Conéixer i utilitzar els recursos d’aprenentatge i autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.).
7. Prendre l’hàbit i el gust per la lectura d’obres escrites en català.

És vàlida per a tots els objectius formatius de l’assignatura la matisació següent: l’alumnat ha d’assolir el nivell C1 en català del MECR, que es concreta en:

1. Capacitat de mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets.
2. Capacitat d’intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d’interés general, exposant punts de vista de certa complexitat.
3. Capacitat d’entendre les idees principals de textos autèntics informatius, d’opinió, de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l’ajut de diccionaris o d’altres materials de consulta.
4. Capacitat de mantindre converses sobre temes concrets i abstractes encara que a vegades ambdues parts hagen de negociar el significat de les comunicacions.
5. Capacitat de produir textos clars i sense errors que enfosquisquen el missatge, en un ampli ventall d’estils, com ara cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives.

Per a tots els alumnes de Llengua Catalana II per a l’Educació Infantil, l'acreditació d'un nivell C1 en llengua catalana és un criteri d'avaluació de l'assignatura. L'avaluació de la competència lingüística, oral i escrita, es farà a través de l'avaluació formativa (treballs de curs i exposicions de classe) i, si escau, de proves específiques d'expressió oral i escrita.

 

 

Dades generals

Codi: 17022
Professor/a responsable:
LLORCA IBI, FRANCESC XAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix