Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA CATALANA APLICADA A LES CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català. Això implica el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diversos tipus de textos i gèneres, tant orals com escrits (especialment acadèmics) per a un nivell B2 del MECR. Així mateix, proveeix una formació bàsica i fonamental per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat. 

És una assignatura del tercer curs (1'5 crèdits teòrics i 4'5 crèdits pràctics) per a Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, relacionant-lo amb els programes d'educació bilingüe i la seua incidència en les àrees, assignatures i mòduls de l'activitat física.
 • Desenvolupar una expressió oral que supere la limitada en un nivell de llengua estàndard.
 • Expressar-se per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada en el curs.
 • Escriure al dictat un text d'un nivell mitjà (B2-C1) de dificultat amb un màxim d'un sis per cent d'errors ortogràfics.
 • Comprendre i utilitzar el lèxic propi d'un nivell de llengua estàndard.
 • Comprendre i utilitzar el lèxic propi de l'àmbit de l'activitat física i l'esport.
 • Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie la varietat adequada.
 • Conèixer i utilitzar els recursos d'aprenentatge i autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, diccionaris específics i professionals, gramàtiques, programes informàtics, etc.).
 • Prendre hàbit i gust per la lectura d'obres escrites en català, especialment pel que fa a la bibliografia professional pròpia de l'activitat física i l'esport.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius formatius
1.
Comprendre i analitzar el context sociolingüístic.
2. Expressar-se oralment amb un domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada en el curs.
3. Expressar-se per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada en el curs.
4. Comprendre i utilitzar el lèxic propi d’un nivell de llengua estàndard.
5. Comprendre i utilitzar el lèxic propi de l’àmbit de l’educació física i de l'esport.
6. Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat i el subestàndard corresponent.
7. Conéixer i utilitzar els recursos d’aprenentatge i autoaprenentatge, així com els materials de suport per a produir textos en llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc).
8. Prendre hàbit i gust per la lectura d’obres escrites en català.

 

Objectius de l'assignatura (B2)

1. Expressar-se clarament i sense fer la impressió d’haver de limitar el que vol dir. 
2. Tenir un repertori lingüístic suficient per a poder fer descripcions clares, expressar el punt de vista i desenvolupar una argumentació. 
3. Tenir una bona quantitat de vocabulari tant sobre temes relatius a l'especialitat de CAFE com sobre temes generals.
4. Variar la formulació per a evitar repeticions freqüents.
5. Tenir un bon domini gramatical (encara que es poden cometre equivocacions ocasionals o errors no sistemàtics i petites faltes sintàctiques, serà així rarament i es corregiran retrospectivament).
6. Adquirir una pronunciació i una entonació clares i naturals.
7. Produir un escrit continu, clar i intel·ligible que seguisca les convencions de la composició i l’organització textual.
8. Expressar-se de manera apropiada en situacions diverses i evitar errors greus de formulació.
9. Comunicar-se amb espontaneïtat i fer-ho sovint amb una fluïdesa i una facilitat d’expressió remarcables, fins i tot en discursos complexos i llargs.
10. Utilitzar amb eficàcia una gran varietat de connectors per a indicar les relacions entre les idees.
11. Escriure textos clars i detallats sobre una extensa gamma de temes relacionats amb l'àrea d’interés.
12. Sintetitzar i avaluar la informació i els arguments procedents de fonts diverses.
13. Comprendre el llenguatge oral estàndard, cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació, tant si es tracta de converses com de discursos sobre temes familiars i no familiars relacionats amb la vida personal, social, acadèmica o professional. 
14. Llegir amb un alt grau d’autonomia, adaptar l’estil i la velocitat de lectura a textos i objectius variats, i utilitzar les referències convenients de manera selectiva.
15. Tenir un vocabulari de lectura ampli i actiu, tot i que hi haja alguna dificultat amb les expressions poc freqüents.
16. Utilitzar la llengua amb fluïdesa, correcció i eficàcia en una gamma extensa de temes de tipus general, educatiu, professional i relatius al temps lliure, i indicar clarament les relacions entre les idees.

 

 

Dades generals

Codi: 16830
Professor/a responsable:
ZALBIDEA BERENGUER, ALAITZ
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix