Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Les tendències d'ocupació del temps lliure pel que fa a les activitats físic-esportives mostren un increment de la pràctica activa i també provoquen la realització d'esdeveniments esportius que impliquen a grans sectors de població.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1 : Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2 : Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1 : Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2 : Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1 : Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2 : Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE18 : Domini per a planificar, avaluar i controlar els sistemes de gestió de qualitat total i qualitat mediambiental en organitzacions, entitats i instal·lacions esportives.
 • CE8 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre la normativa a què se sotmeten les organitzacions esportives tant públiques com a privades, així com les seues competències.
 • CE9 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre direcció d'empresa, entitat i instal·lació esportiva.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar les funcions i processos bàsics (anàlisi, planificació, execució, seguiment i control, i avaluació) per a la direcció i gestió d'activitats fisicoesportives recreatives en diferents àmbits: entitats públiques, centres de fitness i wellness, empreses d'activitats en la natura, turisme esportiu, etc.
 • Conèixer els principis bàsics del màrqueting i la seua aplicació a la planificació d'activitats esportives i recreatives.
 • Intervenir professionalment en la gestió esportiva i recreativa garantint la qualitat, la seguretat i la salut dels usuaris, així com els resultats esportius, socials i econòmics i la satisfacció dels col·lectius interessats. Respectar el medi ambient.
 • Aprendre a treballar en un equip multidisciplinari i a liderar-lo, amb acceptació de la diversitat.
 • Valorar els altres i treballar amb rigor i ordre, aportant creativitat i innovació.
 • Ser capaç d'argumentar i defensar les pròpies idees, tot respectant i analitzant les alienes.
 • Saber treballar d'una manera ètica, que siga socialment i mediambientalment responsable.
 • Utilitzar les TIC per al desenvolupament de l'assignatura, fonamentalment en la realització i l'exposició del treball final.
 • Seleccionar, aplicar i avaluar les tecnologies més adequades a partir dels objectius i activitats programades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Conèixer la normativa a la qual se sotmeten les organitzacions esportives tant públiques com a privades, així com les seues competències.
2. Dissenyar i supervisar programes d'activitats físic-esportives de caràcter recreatiu.
3. Planificar, avaluar i controlar els sistemes de gestió de qualitat total i qualitat mediambiental en organitzacions, entitats i instal·lacions esportives.
4. Dirigir i gestionar activitats físic-esportives recreatives en diferents àmbits: entitats públiques, centres de fitness i wellness, empreses d'activitats en la naturalesa, turisme esportiu, etc.
5. Planificar i organitzar activitats físiques i recreatives en diferents àmbits de gestió de l'activitat física i la recreació: entitats públiques, centres de fitness i wellness, empreses d'activitats en la naturalesa, turisme esportiu, etc.
6. Saber avaluar programes i activitats esportives i recreatives.
7. Analitzar, planificar i avaluar la direcció i gestió d'activitats físic-esportives recreatives en diferents àmbits: entitats públiques, centres de fitness i wellness, empreses d'activitats en la naturalesa, turisme esportiu, etc.
8. Conèixer els principis bàsics del màrqueting i la seua aplicació a la planificació d'activitats esportives i recreatives.
9. Intervenir professionalment en la gestió esportiva i recreativa garantint la qualitat, seguretat i la salut dels usuaris, així com els resultats esportius, socials i econòmics i la satisfacció dels col·lectius interessats.

 

 

;

Dades generals

Codi: 16542
Professor/a responsable:
PASCUAL VERDU, NORBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix