Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Biomecánica de la actividad física es una materia de formación básica y carácter obligatorio, que consta de 6 créditos ECTS distribuidos en un semestre. La Biomecánica de la actividad física y el deporte podría definirse como una rama interdisciplinar y eminentemente aplicada de la Biomecánica en la que confluyen disciplinas como la Física, la Anatomía y la Fisiología, entre otras. El estudio del movimiento es clave para poder llevar a cabo cualquier profesión relacionada con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La asignatura busca aportar al alumno las bases conceptuales y las habilidades para analizar el movimiento humano y de los implementos deportivos en diferentes contextos desde la perspectiva de la Mecánica. De este modo, la asignatura sienta las bases para diferentes aplicaciones profesionales: análisis de la eficacia de las técnicas y materiales deportivos; valoración de la seguridad de los ejercicios físicos; etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els efectes de la pràctica de l'exercici físic en l'estructura i funció del cos humà.
 • CE3 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de dissenyar, desenvolupar i avaluar tasques i actuacions aplicant els principis de la biomecànica en l'àmbit de l'activitat física i l'esport atenent les característiques de les persones.
 • Ser capaç d'aplicar els principis bàsics de l'estàtica a l'anàlisi de les forces i els seus efectes sobre les estructures orgàniques.
 • Aplicar els conceptes i lleis de la cinemàtica i la dinàmica a l'anàlisi de les diferents variables que intervenen en el moviment dels cossos i gestos esportius específics de cada esport.
 • Conèixer els diferents mètodes de registre d'imatges en moviment per a analitzar els moviments en els diferents esports.
 • Saber utilitzar diferents mètodes per a determinar les variables mecàniques de cada persona que intervenen en els diferents gestos esportius. (Centre de masses, Moment d'Inèrcia, etc.).
 • Conèixer els conceptes de treball i energia i saber aplicar-los en la resolució de problemes específics i característics de l'activitat física i de l'esport.
 • Conèixer els conceptes essencials de la mecànica de fluids per a poder comprendre la influència de les diferents variables en els esports de natació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis mecánico de los movimientos humanos.
 • Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis mecánico de los implementos deportivos. 
 • Asimilar los conceptos fundamentales de la mecánica para la resolución de problemas de cinemática, dinámica y trabajo y energía, así como en problemas que incluyan situaciones en las que aparecen estos conceptos simultáneamente.

 

 

Dades generals

Codi: 16515
Professor/a responsable:
BENAVIDEZ LOZANO, PAULA GABRIELA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix