Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La construcción en arquitectura o ingeniería, es el arte o técnica de realizar edificios, infraestructuras, etc. El proceso de edificación se divide en diferentes fases u oficios: demoliciones, movimientos de tierra, cimentaciones, estructura, cerramientos, cubiertas, particiones, etc.
Esta asignatura engloba las primeras construcciones que se realizan una vez se han ejecutado los elementos resistentes (cimentaciones y estructura).  Como es la construcción de la envolvente de la edificación o cerramientos: fachadas y cubiertas.
Con ello se abarcarán elementos claves a la hora de trabajar en el ámbito profesional, sea cual sea la dedicación futura del alumno (jefe de obra, dirección facultativa, técnico en prevención, comercial, investigador, laborante, etc.), así como la ética profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E10 : Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.
 • E12 : Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E7 : Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.
 • E9 : Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

OBJETIVO GENERAL
Adquirir criterios constructivos para el desarrollo del ejercicio profesional en el ámbito de la construcción de sistemas y elementos no estructurales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
     •    Razonar el uso de diferentes soluciones constructivas, dependiendo del tipo de edificio, medios, materiales, etc.         Proceso vivo, que va cambiando conforme las exigencias de la sociedad.
     •    Desarrollar el sentido crítico y de comparación.
     •    Empleo del lenguaje técnico y de la expresión gráfica de elementos constructivos (detalles).
     •    Ampliar conocimientos de los elementos y componentes constructivos de la edificación.
     •    Desarrollar el sentido de la observación.
     •    Emplear soluciones constructivas adecuadas conforme a la normativa vigente.
     •    Olvidar aprendizajes estereotipados.
     •    Adquirir criterios para el uso de materiales tradicionales o nuevos, según nos convengan.
     •    Conocer las necesidades de medios físicos y humanos.
     •    Adquirir criterios económicos.
     •    Conocer las fuentes documentales existentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL TRABAJO DE CURSO:
La necesidad de fomentar la visita de obras, de forma que el alumno agudice el sentido de la observación, así como el desarrollo crítico y de comparación; los cuales han de quedar plasmados en la representación gráfica de los elementos constructivos así como de la justificación de los mismos.

 

 

;

Dades generals

Codi: 16043
Professor/a responsable:
PEREZ SANCHEZ, VICENTE RAUL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix