Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Asignatura optativa que se imparte en el segundo cuatrimestre de cuarto curso del Grado en Arquitectura  Técnica, que dotará al futuro Arquitecto Técnico de los conocimientos y capacidades para la evaluación experimental y predicción de la protección frente al ruido de los edificios, desarrollando la habilidad de elaborar un Estudio Acústico de cualquier tipo de proyecto que cumpla con todas las exigencias normativas y legales para los estudios de acondicionamiento de salas y aislamiento acústico de edificios.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2014-15

Competències específiques (CE)

 • E11 : Capacitat per a elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seua implantació en l'edifici.
 • E12 : Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • E14 : Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E16 : Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plans en solars i edificis.

Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

GENERALES:

-Obtener los conocimientos acústicos básicos para conocer, valorar y plantear medidas correctoras a los problemas del aislamiento y acondicionamiento acústico .
-Descubrir y asumir la problemática acústica en la edificación tanto a nivel practico como teórico, para   abordar de forma racional en futuros proyectos, las cuestiones de confort y de calidad acústica .

ESPECÍFICOS:

- Aplicar los conceptos fundamentales de las teorías estadística, geométrica y ondulatoria a la acústica de salas.

- Aplicar los métodos y normativas para obtener experimentalmente el tiempo de reverberación.

- Conocer la fenomenología de la absorción para el control de la reverberación y las técnicas para obtener el coeficiente de absorción de un material.

- Conocer los principales parámetros de calidad en acústica de salas.

- Conocer los parámetros que caracterizan el aislamiento acústico entre recintos y los parámetros más utilizados como índices de calidad y molestia.

- Conocer modelos básicos de predicción de aislamiento entre recintos.

- Conocer y comprender las normativas actuales para determinar el aislamiento a ruido aéreo y a impacto entre recintos.

 

 

Dades generals

Codi: 16040
Professor/a responsable:
YEBRA CALLEJA, MARIA SOLEDAD
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix