Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

El Graduado en Arquitectura Técnica debe conocer aquellas instalaciones que aportan el confort térmico en los edificios demandado por la sociedad. Estas demandas, cada vez más en alza, tienen reflejo en la utilización, cada vez más frecuente, de sistemas de calefacción y climatización.

Estas instalaciones, aunque no básica en un principio para el funcionamiento del edificio, hacen que éstos se den condiciones de confort cada vez más exisgentes, que hacen imprescindible su conocimiento teórico como práctico, para poder relacionarlas además con aquellas instalaciones básicas que se imparten en otras asignaturas.

Además, estas instalaciones están íntimamente ligadas con la eficiencie térmica de las edificacioines, tema con una ámplia proyección de futuro desde la aprobación del R.D. 235/2013 sobre la Certificación Energética de los Edificios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2014-15

Competències generals del títol (CG)

 • G5 : Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia, i l'acústica.

 

Competències específiques (CE)

 • E12 : Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E14 : Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E16 : Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

 • Conocer una instalación como un elemento compacto y no como una serie de elementos meramente conectados entre sí.
 • Conocer la función y el comportamiento de las diferentes instalaciones térmicas dentro del campo de la edificación, centrándose en las instalaciones de calefacción y de acondicionamiento de aire.
 • Saber conocer las necesidades que de ellas demanda un edificio y el dimensionado de las mismas.
 • Conocer el comportamiento, la misión y función de los diferentes materiales que las integran, los elementos y equipos más adecuados para cada aplicación determinada y puesta en obra, de forma que las hagan más efectivas y duraderas.
 • Conocer el mantenimiento y conservación necesarios para que las distintas instalaciones presentes en los edificios sigan supliendo, a lo largo de su vida útil, las exigencias que presentan éstos.
 • Conocer la normativa aplicable dentro de cada campo específico.

 

 

Dades generals

Codi: 16039
Professor/a responsable:
CANDELA GOMEZ, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix