Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Les pràctiques en empresa constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per la Universitat, l'objectiu de la qual és permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupabilitat i fomenten la seua capacitat emprenedora.

Esta assignatura té un caràcter optatiu i es troba situada en el segon semestre de 4t curs del pla d'estudis del grau en Arquitectura Tècnica. És necessari que l'estudiant que es matricule de l'assignatura haja superat un mínim de 120 crèdits.

Durant la realització de les pràctiques en empresa, l'estudiant haurà de comptar amb un contracte d'assegurança per a la seua protecció en cas de qualsevol incident. Per a aquells estudiants menors de 28 anys, aquesta assegurança va intrínsec amb la matriculació. En canvi, per als estudiants de 28 anys o més no va associat a la matrícula, per la qual cosa haurà de seleccionar-se en el procés de matriculació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E1 : Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.
 • E17 : Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
 • E19 : Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E3 : Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'aixecament gràfic de solars i edificis, i el seu replantejament en el terreny.
 • E30 : Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.
 • E34 : Aprendre a identificar, analitzar i controlar els riscos en obres d'edificació, coneixent els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a fer-ho i els seus requisits, així com les característiques específiques dels equips de treball perquè siguen segurs.
 • E8 : Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Competència exclusiva de l'assignatura

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA E37: Aplicar els coneixements, capacitats i aptituds adquirides, vinculant els estudiants a la realitat empresarial i professional, completant i complementant la seua formació teòrica amb la pràctica. Aquesta competència està vinculada únicament a la matèria optativa Pràctiques Externes.


 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA E37: Aplicar els coneixements, capacitats i aptituds adquirides, vinculant els estudiants a la realitat empresarial i professional, completant i complementant la seua formació teòrica amb la pràctica. Aquesta competència està vinculada únicament a la matèria optativa Pràctiques Externes.


 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic.
 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
 • Obtenir una experiència pràctica que facilite la inserció en el mercat de treball i millore la seua ocupabilitat futura.

 

 

Dades generals

Codi: 16037
Professor/a responsable:
LOPEZ DAVO, JOAQUIN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix