Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La asignatura pretende introducir los mecanismos económicos que explican el funcionamiento del mercado de la vivienda y del mercado inmobiliario en general. La asignatura desarrolla los fundamentos económicos que explican el funcionamiento de los mercados inmobiliarios en su entorno económico, los aspectos fundamentales de otros sectores que afectan a su evolución, y la estructura económica y fórmulas de organización. Todo ello se diseña en un orden que permite abordar el análisis del sector residencial e inmobiliario en España, y la importancia de los distintos subsectores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos.
 • G7 : Capacitat per a organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.
 • G8 : Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada.

 

Competències específiques (CE)

 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E24 : Aptitud per a desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • E25 : Capacitat per a analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis.
 • E26 : Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
 • E31 : Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
 • E32 : Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.
 • E38 : Conéixer l'estructura de distribució dels béns immobiliaris i l'organització dels seus mercats. Mesurar la rellevància dels determinants fonamentals de la construcció de béns immobiliaris no residencials i les seues implicacions per a l'empresa promotora. Interactuar amb els mercats hipotecaris amb els plans de finançament de les promocions Calcular el rendiment de l'empresa d'edificació i prendre decisions de despesa i inversió en construcció Calcular el preu del sòl
 • E40 : Interpretar els senyals del mercat i els canvis en la regulació del sòl o altres normatives en relació amb l'oferta i la demanda de béns immobiliaris no residencials. Reconèixer la importància de l'evolució econòmica general i la seua interrelació amb el mercat immobiliari.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plans en solars i edificis.

Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

¿ Dar una comprensión del funcionamiento básico de los mercados residenciales, comprender las razones de la evolución de los precios, de su productividad, su capacidad generadora de crecimiento económico, la política de viviendas o licitación, entre otros.
¿ Aprender y comprender como los mercados residenciales reaccionan y alcanzan el equilibrio en España
¿ Aportar herramientas de análisis de los mercados inmobiliarios

 

 Los objetivos formativos de la asignatura son los siguientes:

1  Analizar los efectos combinados de la información obtenida para el análisis de los mercados inmobiliarios locales

2  Comprensión de los conceptos fundamentales del funcionamiento del mercado de la vivienda y los mercados inmobiliarios de forma que , sobre la base de la información obtenida y analizada, se apliquen sobre la realidad concreta

3  Realización de un ejercicio de análisis de un sector inmobiliario concreto, residencial o no residencial, con datos reales y evaluación de alternativas de decisión desde la demanda

4  Desarrollar la capacidad de identificación del problema asociado a los mercados inmobiliarios y, a partir de él, concretar la hipótesis de trabajo a contrastar referente al mercado elegido, construir el análisis, contrastar las hipótesis y llegar a los resultados

5  Redacción y contraste científico de los mismos en ámbitos internacionales
6  Presentación de un informe sobre el análisis académico derivado de la investigación en el mercado inmobiliario elegido

7  Comprensión sobre conceptos relacionados con el mercado residencial
8  Analizar los efectos que tienen los cambios en los determinantes de demanda y oferta
9  Elaboración de una estructura de Presentación oral que incluya una síntesis equilibrada basada en un proyecto de trabajo individual sobre el mercado inmobiliario

10  Presentación pública de la síntesis estructurada de un proyecto de investigación con la utilización de medios informáticos y programas de análisis

 

 

;

Dades generals

Codi: 16035
Professor/a responsable:
TALTAVULL DE LA PAZ, PALOMA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix