Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Estudio de lesiones en edificación: cimientos, estructura, fábricas e instalaciones. Diagnóstico, causas y sistemas de intervención. Mantenimiento, Inspección técnica e informes de conservación de edificios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2014-15

Competències específiques (CE)

 • E10 : Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.
 • E11 : Capacitat per a elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seua implantació en l'edifici.
 • E9 : Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

1. Introducción a la lectura de los daños en la edificación.

2. Introducción a la determinación de las causas de los daños.

3. Introducción a la reparación de los daños en la edificación.

4. Introducción a la planificación del mantenimiento de edificios

5. Introducción a la realización de Inspecciones Técnicas de Edificios.

6. Introducción a la elaboración de Informes de Conservación de edificios.

 

 

Dades generals

Codi: 16032
Professor/a responsable:
PEREZ SANCHEZ, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix